Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Vrškamýk- výlet do středověku


 

Od září letošního roku jsme s dětmi ze 3. a 4. třídy zahájili práci na tématu Vrškamýk – výlet do středověku. 
Téma jsme si vybrali z několika důvodů. Jednak se Vrškamýk nachází přímo v naší obci, čehož by bylo škoda nevyužít , dá se zde krásně propojit minulost, přítomnost a budoucnost. Navíc je to téma, které děti baví a mohou se zábavnou formou dozvědět něco nového nejen z minulosti jako takové, ale i z minulosti naší obce. Děti poznají historii starého hradiště, které dnes slouží jako výletní místo v blízkém okolí jejich bydliště a v neposlední řadě je může přivést k hlubšímu zájmu nejen o historii,ale i četbu.
Téma jsme si rozdělili do několika částí – rozhovor na hradbách, práce s pověstí, den ve středověku, výlet na Vrškamýk. Téma jsme realizovali  během jednoho školního roku.
 
Vyučovací předměty – český jazyk, literatura, psaní, matematika, prvouka, pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova, ale i enviromentální výchova, hudební výchova a práce s počítačem.

                                                                                   Lenka Klausová a Mirka Sporná ZŠ Kamýk nad Vltavou

Téma Vrškamýk - Výlet do středověku (nezkrácená verze) je umístěn v sekci: Dětský portál - Historie - Hrad - Proud.

ČESKÝ JAZYK

Pověst O Hunci

Práce s pověstí

Pověst pro nás vybrala a připravila paní Květa Kruger, pracovali jsme metodou řízeného čtení.
Práce s pověstí se  dětem velmi líbila, pracovaly s nadšením a se zájmem. Zvlášť v úvodní části, kdy samy vymýšlely svoji pověst podle klíčových slov. Velmi nás překvapilo, jak dokázaly děti pedvídat příběh a jak rozmanité byly jejich závěry pověsti.
V každém případě je však třeba počítat s větší časovou rezervou, během jedné vyučovací hodiny se nedá vše stihnout, zvlášť pokud nechcete děti moc honit, ale naopak jim chcete nechat dostatek prostoru pro tvůrčí práci.

 

 
 
Před čtením:
 
Nejprve dostaly děti otázku:  Kdo je to Hunec?
Otázku promýšlely ve dvojici, odpovědi jsme zapisovali na tabuli.
Ověření správné odpovědi děti dostaly za domácí úkol.
 
Na tabuli jsme napsali tato Klíčová  slova

*        kamenný hrad

*         cizinec

*         veliký poklad

*         černý rytíř

 

Děti ve dvojici promýšlely, jak tato slova spolu souvisí a pokoušely se vytvořit vlastní pověst, která bude obsahovat všechny čtyři pojmy.
Do příběhu musela být zařazena všechna klíčová slova, nemuselo být dodrženo jejich pořadí.
 
Když měly děti příběhy vymyšleny, mohly je sdělit celé třídě.
 
Pověst jsme četli metodou Řízeného čtení.
 
 
O Hunci
Nad Kamýkem stával pevný kamenný hrad. Jeho počátky sahaly daleko, až do panování prvních českých knížat. Sídlil v něm vysoký knížecí úředník a z jeho zdí spravoval vltavskou župu. Bývalo zde rušno a  veselo. Dnes se po nádvoří honí jen vítr a sova tiše zamává křídly za  odešlou slávou. Je to místo starobylé a tajemné.
..................................... PAUZA ........................................
O t á z k a: Co si představíš pod slovy starobylé a tajemné? Jak podle Tebe takové místo/místa vypadají? - sdílení ve dvojici - nahlas
 
Jednou přijel do Kamýka cizinec. V pěkném kočáře, v bohatých šatech, na první pohled pán. Ze všeho nejdříve zamířil k rychtáři. ..................................... PAUZA ........................................
O t á z k y: 1) Kdo si myslíš, že byl rychtář? Co bylo tehdy jeho úkolem? - sdílení nahlas ve třídě
2) Co si myslíte, že bude od rychtáře chtít? Proč za ním jde? - sdílení ve dvojici - „Běž to říci někomu, s kým jsi dnes ještě nepracoval." - sdílení ve třídě
 
„Slyšel jsem, že na Hunci je zakopaný veliký poklad," začal neznámý.  
„Lidé toho namluví," opáčil opatrně rychtář.    
„Rád bych se o něj pokusil. Budu k tomu ale potřebovat tvoji pomoc. Škodný nebudeš," pokračoval cizinec.   
„Jak si, pane, představuješ, že bych ti byl prospěšný?" promnul si rychtář čelo.
..................................... PAUZA ........................................  
O t á z k a: 1) Myslíte si, že rychtář cizinci věřil, že na hradě je zakopaný poklad nebo ne? Zkus o svém tvrzení najít důkaz v textu. - samostatně - dvojice 2) V čem/jak bude chtít cizinec nejspíš pomoci? - ve třídě nebo opět ve dvojici
 
„Potřebuji sedm děvčátek a sedm chlapců," kul cizinec železo. „Neobávej se, nic zlého se jim nestane," dodával rychle. Zakrátko se dohodli.      Druhého dne časně zrána stanul neznámý i s dětmi ve zříceninách. Všechno si dlouho a pozorně prohlížel, sutinami chodil sem a tam, až dětem přikázal utvořit v jednom místě kruh. Ještě jim poručil, že se nesmí ohlédnout, ať se děje cokoliv. Sám pak uprostřed kruhu začal kopat. Práce mu šla od ruky a zanedlouho se dostal na veliký plochý kámen, pod kterým to dunělo. ..................................... PAUZA ........................................  
O t á z k a: 1) Proč si myslíte, že asi měli děti utvořit kruh?
2) Zaujal Vás počet dětí - SEDM děvčátek a SEDM kluků? - dvojice - opět někdo jiný, než s kým jsi přemýšlel dosud
3) Jak podle Tebe bude pověst pokračovat dál?
 
V tu chvíli uslyšely děti cvakot koňských podkov na cestě od městečka. Úplně zapomněly na příkaz a zvědavě se ohlédly po  příchozím. Spatřily, jak k nim jede na černém koni rytíř v černé plátové zbroji. Nad hlavou mu vlál černý chochol. Nato se ozval veliký rachot a  všechna vykopaná zem se sesula nazpět do jámy.
..................................... PAUZA ........................................  
O t á z k a: Co se v příběhu doopravdy stalo? - sdílení ve třídě
 
Rázem zmizel černý rytíř, zmizel i cizinec a děti v rozvalinách osaměly.
 
 
Po dočtení příběhu:
Dvojice  porovnávaly výsledek svého přemýšlení  a vlastní pověst s  tím, co se dozvěděly z četby, jak se lišil jejich příběh od skutečné pověsti.
 
Děti dostaly ještě jeden úkol:
 
 
Napiš odpověď na jednu z následující otázek:
 
      Co by se stalo, kdyby se děti neotočily?
      Co by se stalo, kdyby cizinec odkryl kámen?
      Co by se stalo, kdyby cizinec nalezl poklad?
 
Odpovědi si děti zapisovaly do sešitu.
 
 
 

 

                                                                                                          

 

scroll to top