Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Poslední slovo patří mně - Popis metody

Seznam článků
Popis metody
Praktické ukázky

 

Učitel požádá žáky, aby si při čtení textu vybrali jednu nebo dvě pasáže, které se jim zdají zvláště zajímavé a které podle nich stojí za to nějak komentovat. Poté vyzve žáky, aby si zvolenou pasáž doslova zaznamenali na čistý papír či na kartičku, spolu s číslem strany, odstavcem či číslem řádku.  Na druhou stranu papíru napíší svou poznámku k citátu tj. své vysvětlení, proč je citát zaujal. Mohou též vyjádřit svůj nesouhlas s tím, co se v citátu říká, rozvést ho, pracovat s ním podle svého. Potom učitel žáky vyzve, aby některý z nich přečetl svůj výpisek. Žák předem oznámí třídě, ze které strany (odstavce,...) citát pochází, aby ostatní mohli mít text před očima. Když žák přečte vybraný citát, učitel vyzve ostatní ve třídě, aby se pokusili odhadovat, proč si jejich spolužák vybral právě tento citát. Žáci vždy svůj názor zdůvodní, mohou reagovat na sebe navzájem a vyjadřovat souhlas či nesouhlas s názorem předchozím. Nikdy žádný výběr ani komentář nesmí zesměšňovat. Žáci neříkají, co si o citátu myslí oni, ale hledají důvody, pro které si mohl citát vybratjejich spolužák své názory říkají přímo jemu: „Petře, myslím, že sis tento citát vybral proto, že se v něm píše o akváriu a ty sám by sis akvárium přál.“ Jiný žáky tomu naopak oponuje: „Ne, jak znám Petra, myslím, že na akváriu ho zaujala právě ta zmínka o tom, jak je vytvořeno.“ Žák, který přečetl vybraný citát, sám vyvolává ty, kteří se hlásí o slovo, aby odhadli jeho důvody, sám nijak (mimikou, slovně) nedává najevo, zda se trefili.  Diskuze je uzavřena tak, že učitel požádá žáka, který vybíral citát, aby přečetl ostatním své poznámky (komentář), které si k citátu připravil. Toto je definitivní konec diskuze. Poslední slovo patří tomu, kdo vybíral citát. Poté může učitel vyvolat dalšího hlásícího se žáka, aby ostatním přečetl úryvek, který si vybral pro svůj komentář, a celý proces se opakuje.

 

Přední strana lístečku (velikost A6)

 

 Doslovný výpisek z textu

(odstavec, věta, několik slov, jedno slovo ...)

 

 

K výpisku žáci uvedou stranu a odstavec, event. i řádek.

 

 

 

Druhá strana lístečku

 

Žákův komentář k výpisku je psán souvislým textem

(věta, několik vět, odstavec)

 

Žák píše, proč si vybral to, co si vybral.

Usiluje o přesné vyjádření, aby dostatečně vystihl své myšlenky nad výpiskem. (Žák ví, že při posledním slově už nebude moci nic doplnit ani  upřesnit, ani jinak komentovat.)

 

 

 

Charakteristika metody

I při této metodě mohou žáci projevit svůj detektivní talent a současně se při ní učit, jak je možné uvažovat nad textem. Metoda dává diskuzi ve třídě rámec, ať už se hovoří o textu narativním (uměleckém), nebo informativním, naučném. Je vhodné ji použít zejména pro „rozmluvení“ ostýchavých žáků. Možnost odhadovat, co si myslí spolužák, je pro žáky obvykle silně motivující.

Žáci se při využití této metody učí najít si v textu pro ně důležité sdělení, k němuž napíší osobní komentář zformulují vlastní názor. Zároveň je ale důraz kladen na pečlivost při vypisování citace a psaní vlastních poznámek žáci píší souvislý text tak, aby mohli své komentáře přečíst doslovně.

Při čtení vlastních kartiček se žáci učí projevovat odvahu, sdílet své nápady. Jejich spolužáci se naopak učí naslouchat, věcně a neurážlivě argumentovat a také na sebe navazovat. To vše je dobrý základ pro jakoukoliv diskuzi. Na závěr při „posledním slovu autora“ je nutné projevit jisté sebezapření a na přečtený komentář již nijak neragovat.

Metodu je možné použít v části hodiny, kdy žáci získávají nové informace, souvislosti, vazby. Na závěr je vhodné přínos textu ještě shrnout.

 

Postup zavádění metody do výuky

1.  Vyberte text, u kterého bude pravděpodobné, že žáky zaujme. Pro lepší orientaci očíslujte řádky.

2.  Vysvětlete pravidla, při prvním užití žákům dejte předpřipravené kartičky.

3.  Po části, kdy si žáci z textu vypisují, znovu zopakujte pravidla následné diskuze zdůrazněte, že cílem není nikoho zesměšnit.

4.  Při dalším použití metody můžete volit stále náročnější texty (metoda je vhodná i pro odborný text).

 

Praktické poznámky

Podobně jako u četby z podvojného deníku je i tady vhodné postupovat textem chronologicky, tj. ptát se: „Koho něco zaujalo v prvním odstavci?“, případně pro lepší orientaci v textu je možné řádky očíslovat. 

Je vhodné, aby při diskuzi seděli žáci v kruhu a mohli tak na sebe vidět.

 

Možné otázky pro zpětnou vazbu:

  • Co tě zaujalo z výběru tvých spolužáků?
  • Která pravidla diskuze ti při této metodě dělala problémy? Proč?
  • Která pravidla diskuze ti připadají užitečná a proč?
  • Uvědomil sis něco důležitého při práci s touto metodou? Co to bylo?

 

Mgr. Irena Poláková

 

 

scroll to top