Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Cíle


 

 

 • Oborové cíle a výstupy pro 2. stupeň
 • Oborové cíle a výstupy pro 1. stupeň
 • Cíle zaměřené na rozvoj osobnosti žáka, dovednosti pro život 

 

Cíle a výstupy pro 2. stupeň ZŠ (oborové cíle)

Znát základní  údaje o životě  J. A. Komenského a jeho profesním zaměření

 • Žák vyjmenuje základní fakta ze života J. A. Komenského (17. století, Morava - dětství, tragické události jeho života: smrt rodičů, smrt ženy a dvou dětí, nucené celoživotní vyhnanství po Bílé hoře, země, ve kterých žil a působil: Polsko, Holandsko, profesní zaměření: biskup jednoty bratrské, učitel, filozof a spisovatel, je pochován v Holandsku, kde strávil konec života a kde zemřel).
 • Žák umí popsat hlavní oblasti jeho působení: učitel (autor nových učebnic);  kněz/biskup, filozof/spisovatel (pojednání o nápravě světa).

Získat širší povědomí o době, ve které Komenský žil a působil

 • Žák dokáže vysvětlit, jaký vliv měly klíčové události národních a evropských dějin 17. století na život a dílo Komenského (existence dvou táborů věřících: katolická církev x protestantská uskupení věřících - u nás kališníci a jednota bratrská); Bílá hora 1620, třicetiletá válka, vyhnanství nekatolíků, Habsburkové na českém trůnu).

Poznat povahové rysy, které utvářely Komenského jako výjimečnou osobnost, seznámit se s jeho myšlenkami

 • Žák vyvodí z textů J. A. Komenského a z textů o Komenském povahové rysy, které utvářely jeho osobnost a prostřednictvím práce s Komenského citáty porozumí jeho životnímu nasměrování 

Znát nejvýznamnější díla, dokázat stručně charakterizovat jejich zaměření a význam

 • Žák zná názvy dvou až tří Komenského spisů, umí stručně popsat jejich zaměření a objasnit důvody, proč je Komenský vytvořil, co bylo jeho cílem: Brána jazyků otevřena - nová učebnice latiny, nové metody výuky; Labyrint světa a ráj srdce – pohled na  nefunkční a nespravedlivou společnost plodící lidské utrpení; nalezení cesty z utrpení ve vlastním dobrém a láskyplném srdci; Všeobecná náprava věcí lidských – cesta k humánnější společnosti, k všeobecně dobrému životu.

Uvědomit si, čím může J. A. Komenský obohatit současnou společnost, které jeho myšlenky jsou aktuální i dnes

 • Žák dokáže vybrat z myšlenek a krátkých textů J. A. Komenského ty citáty, které jsou blízké jeho osobnímu životu a jeho vlastním zkušenostem.
 • Žák dokáže vybrat z myšlenek a krátkých textů J. A. Komenského ty citáty, které osvětlují některé rysy současného společenského života.

 

Cíle a výstupy pro 1. stupeň ZŠ (oborové cíle)

Znát základní životopisná fakta o J. A. Komenském a jeho profesním zaměření

 

 • Žák dokáže pojmenovat základní data ze života J. A. Komenského.

 • Žák zná oblasti jeho působení: učitel, kněz, spisovatel.

 

Mít představu o době, ve které J. A. Komenský žil a působil

 

 • Žák dokáže vysvětlit, jaký vztah měly  klíčové události národních a evropských dějin 17. století na život Komenského (existence dvou táborů věřících, Bílá hora 1620, třicetiletá válka, vyhnanství nekatolíků, Habsburkové na českém trůnu).

 

Poznat povahové rysy, které utvářely Komenského jako výjimečnou osobnost, seznámit se s jeho myšlenkami

 

 • Žák vyvodí z  textů J. A. Komenského, z jeho myšlenek a z textů o J. A. Komenském  povahové rysy jeho osobnosti
 • Žák nalézá v souborech myšlenek a citátů jednoduché vztahy a souvislosti

 

Dokázat stručně charakterizovat dílo J. A. Komenského, zaměření a význam

 

 • Žák umí popsat  zaměření díla  Orbis pictus – Svět v obrazech a objasnit důvody, proč je Komenský vytvořil, co bylo jeho cílem.

 

Uvědomit si, čím může J. A. Komenský obohatit současnou společnost, které jeho myšlenky jsou aktuální i dnes

 

 • Žák dokáže vybrat z myšlenek a krátkých textů J. A. Komenského ty citáty, které jsou blízké jeho (žákovu) osobnímu životu a jeho zkušenostem.
 • Žák dokáže vybrat z myšlenek a krátkých textů J. A. Komenského ty citáty, které osvětlují některé rysy současného společenského života.

 

Cíle zaměřené na rozvoj osobnosti žáka, dovednosti pro život

Prostřednictvím výukových metod a forem práce rozvíjet u žáků obecné dovednosti pro život, které úžeji souvisejí s obsahem tématu:

 

 • Vyhledávat přímo i nepřímo vyjádřené informace v textech různých typů a žánrů, třídit je a zaznamenávat
 • Porovnávat jazykovou stránku Komenského textů s jazykem soudobým, vyjasňovat neznámá slova
 • Zařazovat různé faktografické údaje do časové osy, vyvozovat jejich umístění…
 • Porovnávat různé typy textů v kontextu doby vzniku a současnosti, vyvozovat vztahy na základě příčinnosti (příčina, následek, zdůvodnění událostí...)
 • Shrnovat text nebo jeho části, vyhledávat klíčová slova, odlišit hlavní myšlenky od okrajových...
 • Umět vyvodit ze života a díla Komenského charakter a povahové rysy jeho osobnosti, názory, postoje, myšlenky
 •  Najít příčiny a motivaci jeho jednání
 • Klást otázky na text, odpovídat na otázky k textu; řešit úlohy testového charakteru
 • Vyjádřit osobní pohled na vybrané texty, citáty, myšlenky; porovnat je s vlastní zkušenostmi; v osobní odezvě na text nahlížet a přijímat různost pohledů spolužáků, jejich osobních zkušeností, pocitů...

scroll to top