Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Úvod


 

Cíle

 

1. Znát základní data vážící se k událostem 17. listopadu 1989
(17. listopad 1989 –  oficiální výroční manifestace ke dni studentů x neoficiálnÍ demonstrativní protest proti stávajícímu režimu; Národní třída - místo, kde došlo k zásahu policie proti demonstrantům; následná veřejná shromáždění na Václavském náměstí a na Letné, klíčová osobnost protirežimní opozice - dramatik Václav Havel, pád vlády, zvolení prezidenta demokratického státu ČSR)

2. Umět popsat  a zdůvodnit změny ve společenském uspořádání státu - totalitní režim x demokratický

2. Získat širší povědomí o souvisejících událostech, které předcházely a následovaly po událostech 17. listopadu
(charakteristické rysy předchozí etapy socializmu, místní odboj - Charta, represivní opatření proti opozici a demonstracím roku 1989,  mezinárodní situace v zemích východního bloku, Michail Gorbačov, klíčové prorežimní postavy: Husák, Jakeš, Štěpán; další klíčové listopadové události až po zvolení prezidenta; dosažené polistopadové změny)

3. Porozumět výrazu „Sametová“ revoluce, důvodům, proč se zlomová dějinná událost uskutečnila bez ztráty lidského života, jakým dílem se na tom podílely vnitřní a vnější politické okolnosti a národní charakter Čechů a Slováků.


Podpora rozvoje osobnosti žáka


Navržené učební aktivtyrozvíjejí kognitivní (rozumové), čtenářské, komunikační a digitální dovedností, pomáhají formovat osobnost žáka, učí spolupráci, zvyšují schopnost žáků nahlížet témata v širších souvislostech, z více úhlů pohledu.
 

 

 

Navržené učební aktivity - základní charakteristika

Ze vzpomínek pamětníků

Cílové zaměření učební aktivity
Porozumět okolnostem a příčinám, které předcházely událostem 17. listopadu, typickým znakům socialistického období  našich dějin,  hospodářskému, společenskému a politickému uspořádání země
Obsah a charakter 
Žáci podle věku a úrovně vyhledávají informace z textu sestaveného ze vzpomínek lidí, kteří období socializmu zažili na vlastní kůži, nalezené informace zaznamenávají, formulují,  třídí a sdílejí se spolužáky.
Doporučený věk 9 – 15 let

 

Ten dělá to a ten zas tohle/Ten umí to a ten zas tohle

Cílové zaměření učební aktivity
Přiblížit historické období socializmu, porozumět charakteristickým znakům společenského zřízení, které ovlivnily události 17. listopadu, byly příčinou touhy občanů po změně společenského řádu v zemi.
Obsahové zaměření
Práce se dvěma texty písní, vyvozování neznámých slov, vyhledávání informací z textu, posuzování, zda informace jsou nebo nejsou obsaženy v textu, formování vlastního názoru na možnost vytvořit spravedlivou společnost na principu rovnosti. Mezi navrženými didaktickými postupy jsou i metody: Práce s předpovědní tabulkou, Debata.
Doporučený věk 8 – 15 let
 

Rozdělená Evropa I

Cílové zaměření
Porozumět okolnostem a příčinám, které předcházely událostem 17. listopadu, př. rozdělení Evropy neprostupnými hranicemi mezi dvěma bloky států.
Obsah a charakter
Žáci vyznačují  hranice rozdělené Evropy  na dva bloky;  navrhují řešení, jak překonat neprostupnost  hraniční překážky a odhadují důvody proč lidé chtěli odejít na západ. Součástí učebních aktivit je i metoda Sněhová koule.
Doporučený věk 9 – 15 let
 

Rozdělená Evropa II

Cílové zaměření aktivity
Porozumět okolnostem a příčinám, které předcházely událostem 17. listopadu, př. rozdělení Evropy neprostupnými hranicemi mezi dvěma bloky států.
Obsah a charakter aktivity
Žáci využívají své předchozí znalosti k řešení úlohy, ve které mají vyznačit hranice rozdělené Evropy na dva bloky; navrhují řešení, jak překonat neprostupnost hraniční překážky; porovnávají historickou událost s aktuální současností
Doporučený věk 14 – 15 let

 

Komunizmus, Deník hospodáře Jana Mladoty

Cílové zaměření 
Porozumět okolnostem a příčinám, které předcházely událostem 17. listopadu, politické situaci v zemi od roku 1948 po sametovou revoluci.
Obsah a charakter
Žáci zpracovávají vyhledávají informace v textu, vyvozují informace nepřímo vyjádřené, předvídají děj a zdůvodňují své předpoklady, učí se klást otázky na text, rozvíjejí dovednost formulovat svůj názor, sdílet ho a zdůvodnit. V aktivě se pracuje metodou Řízené čtení, Podvojný deník, Kladení otázek.
Doporučený věk 10 – 15 let
 

Evropa před rokem 1989, východní a západní blok

Cílové zaměření 
Porozumět okolnostem a příčinám, které předcházely událostem 17. listopadu, hospodářským, společenským a politickým rozdílům mezi dvěma bloky evropských států.
Obsah a charakter aktivity
Žáci zpracovávají informace o klíčových faktech a charakteristických rysech dvou společenských systémů: třídí je, přiřazují, vyvozují, rozlišují podstatné od okrajových. Využívají k řešení úlohy své předchozí znalosti nebo odhadují významy z kontextů. Součástí učebních aktivit je i práce s grafickými organizéry: Vennův diagram, Terč, ...
Doporučený věk 8 – 15 let
 

Demonstrace 17. listopadu - jít nebo nejít?

Cílové zaměření 
Porozumět atmosféře ve společnosti před Sametovou revolucí, naléhavosti  „pohnout dějinami“, aktivně se zapojit do protirežimních akcí i obavám a strachu z možných represí a následků.
Obsah a charakter aktivit
Žáci pracují se scénáři – rozhovory rodičů a dospívající mládeže na téma zda jít nebo nejít na demonstraci. Navržené aktivity: scénické čtení; vyvozování pokračování událostí z předchozího textu; Co by stalo, kdyby...?; porovnávání (Vennův diagram); metoda Myšlenková mapa
Doporučený věk 10 – 15 let

 

Demonstrace 17. listopadu 1989

Cílové zaměření 
Přiblížit historickou událost prostřednictvím různých druhů textů, porozumět zjevným i skrytým společenským a politickým záměrům akce.
Obsah a charakter aktivit
Práce s různými typy a druhy  textů. Navržené aktivity: získávání informací z více zdrojů; skládankové učení; porovnávání dvou textů, hledání  shod a rozdílů prostřednictvím dvojitého (trojitého) Vennova  diagramu; volné psaní; odhalování zjevných a skrytých záměrů autorů textů...
Žáci využívají k řešení úlohy předchozí znalosti historické epochy socializmu v ČSSR.
Doporučený věk  9 – 15 let

 

Sametová básnička

Cílové zaměření 
Přiblížit historickou událost prostřednictvím krátkého informačního textu o událostech 17. listopadu 1989, který slouží jako podklad pro vytvoření rýmovačky  z nabídnutých výrazů.
Obsah a charakter aktivit
Práce s krátkým informačním textem. Porozumění událostem umožní žákům sestavit slova a věty do veršů  a ty podle historického sledu dat seřadit do ucelené rýmovačky. Pro vyspělejší poety se nabízí možnost obohatit verše a složit s oporou o nabídnuté výrazy vlastní „sametovou báseň“.
Doporučený věk  9 – 15 let
 

Slovníček

Cílové zaměření
Přiblížit žákům klíčové výrazy spojené s událostmi 17. listopadu 1989.
Obsah a charakter aktivity
Žáci odhadují významy výrazů, vybírají podle citu, předchozích znalostí a osobní zkušenosti z předložené nabídky tří významů. Úloha má interaktivní charakter, žáci dostávají okamžitou zpětnou vazbu o správnosti řešení úlohy.
Doporučený věk 8 – 15 let

 

Listopadové události

Cílové zaměření
Přiblížit žákům nejdůležitější události konce roku 1989, které přivodily změnu společenského zřízení státu.
Obsah a charakter aktivit
Žáci pracují s klíčovými daty  a jejich vzájemnými vztahy metodou interaktivní testové úlohy -  odpovídají na otázky k textu, na displeji se jim zobrazuje úspěšnost řešení úlohy. Testová úloha je vyhotovena ve třech stupních obtížnosti.
Doporučený věk 8 – 15 let

Doporučená literatura

Městská knihovna Příbram.pdf

 

Městská knihovna Sedlčany.pdf

 

Městská knihovna Votice.pdf

scroll to top