Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Psáno do mraků, Josef Čapek, výběr citátů


 

Náměty pro práci s výběrem citátů z knížky


Navržené učební aktivity jsou zaměřeny a) na vyvození charakteristických povahových rysů osobnosti Josefa Čapka z citátů knížky Psáno do mraků b) na výtvarné zpracování vybraných citátů – vystižení myšlenky, atmosféry, emocí.

 

Doporučený věk:
9 – 15 let

 

Pomůcky:
Výběr citátů
Pomůcka je ke stažení ve formátu pdf. na portálu UBU:
Učitelé – Pomůcky - Osobnosti

Vyvození charakteristických povahových rysů osobnosti Josefa Čapka

Postup

 

Žáci dostanou do dvojice list s vybranými citáty z knížky Psáno do mraků. Citáty si žáci ve dvojici přečtou, poté najejich základě vyvozují charakteristické rysy osobnosti Josefa Čapka. 3 - 5 přepokládaných povahových rysů žáci zapíší. Po dokončení úkolu vytvoří čtveřice. Žáci si ve čtveřici přečtou nebo sdělí ústně své charakteristiky a společně pak vyhotoví nový zápis. Zapíší a zvýrazní ty charakteristické rysy, které vyvodily obě skupiny (domluví se na formulaci zápisu), dohodnou se, které další 2 – 4 vlastnosti do společné charakteristiky zařadí.

 

Další postup:
Varianta A)  Postupně jedna čtveřice po druhé čte své charakteristiky. Ostatní skupiny si mohou postřehy spolužáků zaznamenat a po prezentaci jedné práce v krátké pauze jimi obohatit své charakteristiky.
Varianta B) Skupiny vyvěsí charakteristiky na nástěnky, žáci si pročítají práce spolužáků a postřehy nebo formulace, které je osloví si následně zapracují do svých prací.
Varianta C) Jedna skupina přečte svou charakteristiku. Učitel v heslech zapíše klíčové rysy na tabuli. Postupně členové dalších skupin sdělují, který povahový rys zapsaný na tabuli mají také ve svých zápisech, případně, jakou další charakteristickou, která zatím není zapsaná na tabuli, vyvodili. Dle zápisu na tabuli upraví podle vlastního uvážení své charakteristiky.

 

Výstupy aktivity může učitel využít v navazujících učebních činnostech a) porovnávat rysy osobnosti J. Čapka s K. Čapkem b) na základě znalostí o životě a díle J. Čapka a vyhotovené povahové charakteristiky vytvořit se žáky pětilístek (viz metoda Pětilístek )

 

život

Nebyl jsem – jsem – nebudu.
Trpím životem? Jak bych netrpě! Miluji život? Jak bych nemiloval! Je v tom tedy rozpor? Ba ne, je v tom život sám.
Smutků života není méně než radostí. Smutky jsou však věrnější, trvalejší než radosti – navracejí se. Radosti jsou přelétavější.
Život je velmi krásný – velmi těžký.

malířství/umění

Ne mistrovství, ale tajemství je to, co dělá velké umělecké dílo.
Nejprve je třeba mít obrazu plné srdce, aby ho pak mohly být plné oči.
Umělec nemá sám sebe obdivovat.
Kýč mluví k davu, umění k jedincům.
Kulturní veličina? Vidí se v tom přenádherně vysoká věž nějakého Chrámu ducha a umění, ale je to doopravdy jen tovární komín.

lidé

Mezi lidmi bývá teplo, často studeno, nejčastěji dusno.
Jestli je na zemi co andělského, jsou to ženy a děti.
Skutečné čisté štěstí nepřichází zvenčí. Je uvnitř v člověku.
Holé já je podstatnějším statkem než ty nejnádhernější šaty.
Já  - a ty. Propast k propasti volá.
Jsou lidé, od kterých se, jakkoliv dávaje pozor, zamažeš.
Život je vlastně hořením. Hořením často, nejčastěji jen doutnáním. A jsou lidé, kteří kolem sebe nadělají náramně mnoho dýmu.předválečné období/válka

Umřel T.G.Masaryk. Jsem životu vděčný, že jsem mohl být svědkem takové velikosti.
Červenec 1937   Válka visí na nitce, ve světě nic, nic než tíseň a nejistota.
začátek října 1938
Raději než člověkem chtěl bych být dnes zvonem bijícím na poplach.
Viděl jsem kolem sebe, nejblíže sebe, více lidí nešťastných než šťastných. Ba v tomto úseku dějin, nešťastné celé davy. A já? Ach, krásný, zlý živote.

Kdo jsem? Proč, k čemu žiji? Asi pro nic více, než abych žil, byl částečkou života.
Už když jsem byl malý chlapec, cítil jsem v sobě povolání být malířem.
Jsem člověk noci, stínu, chladu – vždycky ke mně promlouval smutek deštivých dnů. A zářivý klid podzimu.
Jsem člověk těchto dnů; všech dnů. Ale i nocí.
Jsem poslušen života, ale ne vždycky bez odmlouvání.
Kdybych neměl tak andělsky dobrou rodinu a byl bych tu jen se sebou sám, asi bych se upracoval.
Bývá těžké, nemožné, žíti svým vlastním životem a uživiti se při tom.
Ach Karle! Kus mé bytosti s tebou zemřelo!
Ach, být tak tulákem. Aspoň někdy.
Být dobrý ze své nejlepší vůle.

 

 

 

Výtvarné zpracování citátů z knížky Psáno do mraků

bude doplněno

scroll to top