Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Rozdělená Evropa I


 

Cílové zaměření aktivity
Porozumět okolnostem a příčinám, které předcházely událostem 17. listopadu 1989, rozdělení Evropy neprostupnými hranicemi mezi dvěma bloky států.

 

Doporučený věk 9 – 15 let
 


Obsah a charakter aktivity
Žáci vyznačují  hranice rozdělené Evropy, navrhují řešení, jak překonat neprostupnost  hraniční překážky a odhadují důvody proč lidé chtěli opustit zemi. Součástí učebních aktivit je i metoda Sněhová koule.Pomůcky
schematická mapa států Evropy z roku 1989 ve dvou provedeních, formát A4 pro individuální práci a práci ve dvojicích, formát A2 pro práci ve větší skupině (pomůcka je připravena na čtyřech formátech A4, ze které se formát A2 sestaví); fotografie státních hranic do roku 1989
 

Autoři příspěvku
Kolektiv autorů MAP Sedlčansko

Vyznačení hranice mezi zeměmi západní a východní Evropy


Úvodní motivace
„Diskuze“ na téma hranice jako předěl mezi dvěma prostředími, lokalitami; kde v životě kolem nás se hranice vyskytují (ploty mezi soukromými pozemky, zahradami; ohrada lesní obory; stěny a dveře oddělující od sebe třídy školy; soukromá zóna žáka kolem jeho lavice...). Žáci uvádějí příklady hranic neprostupných, prostupných za určitých okolností a příklady předělů snadno prostupných.


Typ výuky Ž (individuální práce ); Typ výuky Ž + Ž (učení ve dvojicích nebo skupinách) 


Učitel vysvětlí žákům úkol: vyznačit na schematické mapě Evropy hranice mezi dvěma bloky států, která vznikla v průběhu několika let po skončení druhé světové války. Předpokládají se částečné znalosti dějepisné látky z konce II. světové války. Učitel umožní žákům vybrat si, zda na úkolu chtějí pracovat samostatně, ve dvojici nebo v malé skupině. Žákům, kteří zvolili práci v malých skupinách, dá mapu většího formátu a pro vyznačení hranic drobný materiál (Pro vyznačování hranice se hodí provázek, vlna nebo ideálně modelína vytvarovaná do válečků nebo kuliček , které spojují párátka)
Po dokončení úkolu učitel ukáže nebo promítne správné řešení. Žáci si případné chyby ve svých záznamech opraví.

 

Typ výuky U + Ž (řízená výuka, učitel je prostředníkem učení)


Učitel popíše, ukáže na obrázku nebo promítne ukázky státních hranic mezi bývalou ČSSR a západními zeměmi. Přiblíží žákům obtíže a hrozby s případným jejich překonáním.
Otevře „diskuzi“ na téma, proč chtěli někteří lidé hranice překonat, dostat se do západní Evropy.
U starších dětí se může pro vyjasnění důvodů použít metoda Sněhová koule (viz níže).Typ výuky Ž + Ž (učení ve  skupinách), metoda Sněhová koule


Učitel zadá žákům úkol přijít na různé způsoby, které naši lidé používali, jak hraniční překážku překonat.
Žáci vytvoří dvojice, navrhnou a zapíší několik způsobů řešení. Po dokončení úkolu vytvoří žáci čtveřice, sdělí si své návrhy a vyhotoví společný zápis (obohatí jeden původní o nová řešení). Vytvoří skupiny po osmi žácích a podobným způsobem obohatí jeden ze zápisů. Skupiny si navzájem sdělí výsledky řešení úkolu. Učitel doplní ta řešení, která doposud nezazněla a případně i seznámí žáky s praktikami KSČ – vyhošťování  „nepohodlných občanů“ ( výzvy, aby  „dobrovolně“ opustili Československo pod hrozbou různých sankcí).

 

Metodická doporučení

Téma Hranice a předěly z úvodní motivace se dá následně ještě doplnit aktivitou, která rozvíjí jednu z dovedností Osobnostního rozvoje – vnímat hranice své bezpečné osobní zóny a osobní zónu jiných lidí.
Děti se nejprve zamyslí a rozpomenou, jaké hranice (ploty) ohraničují prostor kolem jejich domu, případně domu jejich příbuzných, zda je přes ně vidět, zda je mohou překonat zvířata...). Poté se děti volně rozmístí po třídě, chodí prostorem, a když se s někým setkají, navzájem si povědí o ohraničení jejich bydliště. Zároveň s tím ale mají za úkol přiblížit se k sobě se spolužákem na nejbližší příjemnou hranici.
Do aktivity se může zapojit i učitel. Po dokončení akce si sdělují zkušenosti. Učitel nakonec vyzve žáky, aby se zamysleli nad různými situacemi ze života, ve kterých dochází k překročení osobní zóny, kdy jsou lidé vystaveni situacím, ve kterých druzí jejich bezpečnou zónu překračují (ve frontě, v plném autobusu...). Jaká nepsaná pravidla pro tyto situace platí?

 

Reflexe
Žáci sdílejí své dojmy z výuky, které informace pro ně byly nové, které vnímají jako závažné (hodné zapamatování) nebo osobně důležité.

 

Hodnocení/ověření výsledků učení

Žáci pracují ve dvojici, navzájem ve dvojicích si zadávají otázky: Které země patřily před rokem 1989 do východního nebo západního bloku. Jeden žák má v ruce mapu s vyznačenou hranicí, zadává otázky, druhý z dvojice odpovídá. Po chvíli si žáci role vymění.

Pomůcky

Mapa Evropy.pdf

 

Mapa Evropy s vyznačenými hranicemi mezi dvěma bloky.pdf

scroll to top