Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Evropa před rokem 1989 - východní a západní blok


 

 

Cílové zaměření 
Porozumět okolnostem a příčinám, které předcházely událostem 17. listopadu 1989, hospodářským, společenským a politickým rozdílům mezi dvěma bloky evropských států.

 

Doporučený věk 8 – 15 let
 

 

Obsah a charakter aktivit
Žáci zpracovávají informace o klíčových faktech a charakteristických rysech dvou společenských systémů: třídí je, přiřazují, vyvozují, rozlišují podstatné od okrajových. Využívají k řešení úlohy své předchozí znalosti nebo odhadují významy z kontextů. Součástí učebních aktivit je i práce s grafickými organizéry: Vennův diagram a Terč.


Pomůcky
sada obrazových a textových karet obsahujících charakteristické rysy dvou společenských systémů a) sada kartiček velikosti 3 x 5cm pro práci ve dvojicích (individuální práci) b) sada karet ve formátu A5 pro práci s celou třídou
grafické organizéry: Vennův diagram; Terč 
 

 

Autoři příspěvku
Kolektiv autorů MAP Sedlčansko

Charakteristické rysy zemí východního a západního bloku


Typ výuky Ž + Ž (učení ve skupinách)


Žáci sedí v kruhu, uprostřed na zemi je vymodelovaný z provázku (šátků, špejlí ...) symbolický předěl mezi východním a západním blokem evropských států. Obě poloviny se označí písmeny V a Z (cedulkami s nápisem výchovní blok, západní blok). Učitel rozdá žákům karty s popisy charakteristických rysů dvou různých společenských uspořádání (totalitní x demokratické a tržní). Podle počtu žáků může mít někdo karty dvě nebo naopak dva žáci obdrží kartu jednu, se kterou pracují společně.
První žák přečte nahlas charakteristiku na své kartě, promyslí, do kterého bloku přináleží  a umístí ji. Připojí krátké vysvětlení, proč se domnívá, že patří do tohoto území. Ostatní žáci se mohou k umístění vyjádřit. Pokračuje druhý žák  a  následně další, dokud nejsou umístěny na zemi všechny charakteristiky.
Sada karet je vyhotovena tak, aby obsahovala jak jednoznačné informace, tak informace, o kterých je třeba více přemýšlet a případně je i diskutovat se třídou. V sadě jsou také informace společné oběma blokům.
Případné chyby v rozmístění učitel v průběhu aktivity nekomentuje. Po rozmístění všech karet oznámí počet chybných umístění a nechá na žácích, aby se pokusili chyby nalézt. Po chvíli aktivitu ukončí a vyjasní případné nepřesnosti.

 

Obměna


Typ výuky Ž + Ž (učení ve dvojicích); Ž (individuální práce)


Žáci pracují podobným způsobem ve dvojicích se sadou karet menších rozměrů.

 

západní blok
Stát vede a řídí politická strana, která získá ve volbách nejvíc hlasů.
Schopnosti a peníze otevírají cestu k úspěchu.
Nejistota ztráty zaměstnání, krachu podniku, nedostatku pracovních příležitostí.
Neomezené cestování po státech Evropy a světa.
Velký sortiment zboží všeho druhu.
Pro přijetí na kvalitní vysokou školu jsou třeba peníze a znalosti.
Města bez bariér.
Za kvalitní zdravotní ošetření se platí.
Na školách se vyučuje cizí jazyk angličtina.
Jeansy
Coca-cola
východní blok
Projevit veřejně  nesouhlas s vedením státu – hrozí vyhození z práce, ze škol, vězení a  dokonce i poprava.
Pionýři, pionýři, malované děti...
Továrny, podniky, družstva, lesy, pole a další objekty patří státu.
Zákaz překročení státních hranic pod hrozbou smrti.
Zjišťovat pravdivé informace a mezi lidmi je šířit je zakázáno!
Zakázaní spisovatelé, zakázaní zpěváci, zakázané písničky, zakázaná slova v písničkách.
Fronty na maso, na banány, na ořechy, na knížky a mnoho dalšího zboží.
Kdo chodí v neděli do kostela je podezřelý. Je třeba ho sledovat.
Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak.
Trampování, táboráky, písničky
Víkend – hurá na chalupu.
Poručíme větru dešti.
Rozorání mezí a cest, sloučení políček do velkých lánů.
Levné bydlení
Beznaděj a strach
Rudá vlajka, srp a kladivo
Povinná vojenská služba dva roky a pro někoho dokonce tři i víc.
Demonstrace, vodní děla, obušky
společné
zbrojení
lety do kosmu
nebyly mobily
bezplatné zdravotnictví

 

Terč, Vennův diagram

Terč

Typ výuky Ž + Ž (učení ve skupinách)


Žáci sedí v kruhu, uprostřed vymodelují z provázků (šátků, špejlí...) 2 soustředné kruhy.  Kolem kruhů umístí karty s informacemi východního bloku.  Úkolem třídy je dohodnout a umístit do vnitřního kruhu klíčové (nejtypičtější, nejdůležitější) znaky socialistického bloku, do vnějšího kruhu znaky menšího významu.
Po skončení učitel upřesní, případně upraví rozmístění informací.

 

Obměna

 

Typ výuky Ž + Ž (učení ve  dvojicích); Ž (individuální práce)


Žáci pracují podobným způsobem s grafickým organizérem Terč  a sadou karet menších rozměrů ve dvojicích.

 

 

Vennův diagram

 

Typ výuky Ž + Ž (učení ve  dvojicích); Ž (individuální práce)
 

Žáci pracují s grafickým organizérem Vennův diagram a sadou kartiček menších rozměrů ve dvojicích nebo individuálně. Kartičky vkládají do cschématu tak, aby v vprůniku dvou kruhů byly umístěny informace charakteristické pro oba bloky, ve výsečích znaky jednoho každého společenského systému.

 

Ukázky grafických schémat Vennův diagram a Terč.

 

 

Formulování vlastních názorů, nácvik argumentaceTéma Rozdělená Evropa se dá následně ještě doplnit aktivitou, která rozvíjí dovednost zformulovat svůj názor, sdílet ho s ostatními, posoudit, do jaké míry se můj  názor shoduje/neshoduje s názory spolužáků.

 

Typ výuky Ž + Ž (práce ve skupinách)


Žáci obdrží seznam deseti charakteristických znaků období socializmu. Každý žák zakroužkuje tři znaky, které by byly pro něj osobně nepříjemné, kdyby v tomto období žil, které by si  přál změnit.  Žáci se poté rozdělí do dvou skupin a ve skupinách o vybraných znacích diskutují. Mají za úkol vybrat několik, na kterých se skupina shodne. Učitel do diskuzí nezasahuje. Následuje sdílení v rámci dvou skupin. Učitel zapisuje znaky, které vybraly obě skupiny na tabuli. Znaky, na kterých mezi žáky nepanuje shoda, jsou předloženy k další diskuzi. Žáci se snaží podpořit své názory na závažnost toho kterého znaku argumenty. 

 

Závěrečná aktivita je zaměřená na reflexi předchozích diskuzí, ve kterých žáci uplatňovali své názory. Učitel vede žáky k porozumění tomu, v jakých situacích si člověk vytváří názor opřený o vlastní zkušenost a vlastní pocity, kdy je třeba si názor na věc, situaci nebo událost vytvářet na základě dobrých a pravdivých informací, jak důležité je naslouchat druhým, vnímat jejich argumenty, případně se názory druhých  obohatit a své názory korigovat.
 

Pomůcky

Karty charakteristických rysů zemí východního a západního bloku.pdf

 

Kartičky charakteristických rysů zemí východního a západního bloku.pdf

 

10 charakteristických znaků socialismu.pdf

scroll to top