Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Demonstrace studentů 17.11.1989


 

Cílové zaměření
Přiblížit historickou událost prostřednictvím různých druhů textů, porozumět zjevným i skrytým společenským a politickým záměrům akce.

 

Doporučený věk  9 – 15 let

 

Obsah a charakter aktivit
Práce s různými typy a druhy  textů. Navržené aktivity: získávání informací z více zdrojů; skládankové učení; porovnávání dvou textů, hledání  shod a rozdílů prostřednictvím dvojitého (trojitého) Vennova  diagramu; volné psaní; odhalování zjevných a skrytých záměrů autorů textů...
Žáci využívají k řešení úlohy předchozí znalosti historické epochy socializmu v ČSSR.
 

 

Pomůcky
čtyři texty: Vzpomínky účastníka demonstrace; Článek v Rudém právu z 18.11.1989; Záznam z řízení akce příslušníky SNB; 17. listopad 1989 - učební text; schémaVennův diagram

 

Autoři příspěvku

kolektiv autorů MAP Sedlčansko

 

Získávání informací z různých zdrojů (textů)

Postup


Typ výuky Ž (individuální práce ); Typ výuky Ž + Ž (učení ve dvojicích nebo skupinách)
 

Žáci pracují se dvěma až čtyřmi texty různých typů a žánrů (dle výběru učitele). Úkolem je vyhledat v textech  informace o demonstraci studentů 17. listopadu 1989, zaznamenat je a následně s nimi pracovat různými způsoby podle zadání učitele nebo návrhů žáků.
Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích.
Učitel může dát žákům různá zadání: např.:


Vyberte 10 – 15 klíčových informací o události, zapište je na volný papír do krátkých vět, zápis rozstříhejte na věty. Věty uspořádejte do myšlenkové mapy tak, aby vznikla struktura informací, např. údaje o místech demonstrace; časové údaje; provolávaná hesla...  



Vypište informace (počet), které osobně považujete za důležité. Vyberte z nich jednu a připojte k ní komentář, proč podle vás je tato informace důležitá, dobře charakterizuje událost.

 

Skládankové učení

Postup

Typ výuky Ž + Ž (učení ve dvojicích nebo skupinách) 


Žáci vytvoří tříčlenné skupiny, tzv. domovské skupiny. Učitel seznámí žáky s úkolem: Vyhledejte v textech popisujících různým způsobem události 17. listopadu informace a 10 až 15 nejdůležitější zapište.
Žáci si v domovských skupinách rozdají čísla 1;2;3. Všichni žáci s číslem jedna jdou ke stanovišti č. 1, kde pracují s textem Vzpomínky na 17. listopad,  žáci s čísly 2 pracují u stanoviště č. 2 s textem Záznam řízení akce; žáci s čísly 3 u stanoviště se článkem z Rudého práva. Nově vzniklé skupiny jsou tzv. expertní skupiny. Žáci v každé ze tří expertních skupin mají za úkol pročíst text a společně z něj vybrat, dohodnout a zapsat nejdůležitější informace o události. Po dokončení úkolu se žáci vrátí do domovských skupin. Porovnávají informace z různých textů, vybírají ty, které se shodují, dohadují jeden společný zápis. Na okraj papíru si poznamenávají otázky, které je napadají, nesoulad informací z různých zdrojů a podobně.

Po dokončení úkolu zástupci domovských skupin představí výsledky práce ostatním.
Učitel „odkryje „ žákům jednostrannost informací tří textů: vzpomínky, zápis povelů SNB, článek v RP záměrně informace zamlčující. Iniciuje rozhovor na toto téma, zodpovídá otázky žáků.
Nakonec žáci dostanou učební text s úplnými informacemi o 17.listopadu. Označní v něm ty info, které se shodují s jejich zápisy a ty, které jsou pro ně nové.

Porovnání informací z více zdrojů

Volné psaní

Pomůcky

 

Vzpomínky účastníků demonstrace
Václav Bartuška


Sešlo se nás tehdy víc, nežli jsme čekali. Pět, deset, někdo říkal i dvacet tisíc lidí.

Nejdřív jsme šli po povolené trase z Albertova k Vyšehradu. Když organizátoři oznámili skončení oficiální akce, všichni jsme cítili, že to hlavní teprve začíná. Rozhodnutí jít na Václavské náměstí vyplynulo zcela samozřejmě. Kdo, Ne/li my, kdy, Ne/li teď?

Jsme ve Vyšehradské ulici. Tady nás poprvé zastavil kordon Bezpečnosti. Minuty napjatého čekání. Vrátili jsme se a zamířili na nábřeží Vltavy. Široká třída nám dávala pocit klidu a bezpečí. Dav mohutněl, skandování zaznívalo stále silněji: Už je to tady! Už je to tady!
K čemu starosti? Bylo nás tolik, že se nám nemohlo nic stát. U Jiráskova mostu jsem se podíval dozadu - ohromný zástup končil až kdesi daleko. U Národního divadla jsme zahnuli na Národní třídu. Cíl byl všem známý a na dosah. Náhle se před námi znovu objevil policejní kordon. Pomalu jsme se k němu blížili. Ohlédl jsem se a ztuhl. Jen pár řad a pak prázdno. Za námi už nikdo nebyl. Kam se poděl ten velikánský průvod?

Národní třídou burácela hesla: Poslední zvonění. Zamířil jsem do středu kotle. Na odchod ani pomyšlení. Kordon stál pevně a zezadu se přibližovala další řada bílých helem. Co to má být? Past? Ale proč? Prudká změna nálady. Pusťte nás domů! Pozdě. Najednou jsem viděl vbíhat do davu muže v maskáčích a červených baretech. Šok. Proboha, to na nás poslali i armádu? Co se bude dít? Tlak, strašlivý tlak. Přední řady prchaly před ranami a uvnitř se nedalo dýchat. Pocítil jsem strach ze smrti. Pak přijeli dva obrněné transportéry. Konec. Co chtějí? Začnou střílet? Kotel lidí se zmítal řízen jen pudem sebezáchovy. Přestal jsem pořádně vnímat, co se děje. Ohromný strach, panická hrůza. Slyším mlaskavý zvuk dopadajícího obušku, zděšený křik mlácených lidí. V podloubí vidím dívku, které tlučou hlavou o zeď, zuřivost těch, v nichž pudy zvítězily nad lidskostí.
Probíhám uličkou mlátících příslušníků. Pryč, jenom pryč!

 

 

Bartuška, Václav. Polojasno. Praha. 1990. EXLIBRIS

 

 

Demonstrace studentů

 

Na Albertově v Praze 2 se v 16:00 shromáždilo kolem 15 tisíc studentů pražských vysokých škol, aby zde uctili památku Jana Opletala zavražděného fašisty. Společná akce městské vysokoškolské rady a neorganizovaných studentů měla rozpornou tvář. Ukázala, jak studenti touží hovořit nahlas a otevřeně o svých problémech, že vyžadují rychlejší postup společenských přeměn a také, jak snadno se nechají strhnout k radikalismu. To se projevilo už při rušivých akcích na projevy řečníků, zejména představitelů městské vysokoškolské rady. Po ukončení shromáždění na Albertově se jeho účastníci vydali na vyšehradský Slavín, kde měli položit květy k hrobu Karla Hynka Máchy.

Už na Albertově a potom během pochodu se na transparentech a ve skandovaných pokřicích objevovala a postupně převládala hesla, která napadala představitele KSČ, vedoucí úlohu komunistické strany, požadovala zrušení milicí, demisi vlády, svobodné volby a podobně. Na Vyšehradě mělo shromáždění s pietním aktem, který zde měl být ukončen, společného již málo. Postupně tu převládly hlasy, které požadovaly, aby se průvod přesunul do středu města. Ve večerních hodinách dav postupoval k Národnímu divadlu a po Národní třídě. K udržení veřejného pořádku v centru města byli povolání příslušníci Veřejné bezpečnosti. Ověřovali totožnost účastníků demonstrace a kolem sta osob bylo předvedeno na místní oddělení VB. Ve 22 hodin byl ve středu města obnoven klid.

 

Rudé právo. 18. 11. 89

 


Řízení akce příslušníky SNB

 

pátek 16. listopad
SNB (Sbor národní bezpečnosti) připravil ve spolupráci se Státní bezpečností Praha a Federálním ministerstvem vnitra rozkaz č.27/89 pro akci s názvem „Student“.

Akce byla označena jako mimořádně nebezpečná. Bezpečnostní opatření projednali i nejvyšší politici státu generální tajemník Komunistické strany (KSČ) Jakeš, ministr vnitra Kincl a tajemník KSČ Štěpán. Bylo dohodnuto nezakročovat proti studentům, ale přehradit jim cestu do středu města nebo na Hrad, do akce zapojit i pohotovostní pluk a OZU (oddíl zvláštního určení 1).

 

sobota 17. listopad

18.25 tel. hovor, generál Novák podplukovníkovi Danišovičovi: Zasahovat jen v případě napadení příslušníků davem. Přehradit Vyšehradskou ulici. Dav zastavit.

19.20 tel. hovor plukovník BytčánekDanišovičovi: Všechny síly k Národní třídě, zabránit davu dostat se na Václavské náměstí.
19.29 tel.hovor
Danišovič veliteli pohotovostního oddílu Houbalovi: Uzavřít u Národního divadla všechny směry, včetně vstupu do Národní třídy.

19.36 tel.hovor Danišovič Houbalovi: Okamžitě vystup za davem, za davem, pomalinku bez zákroku natlačit co nejdál k ulici Spálená, proti vám stojí pluk. Vyčkejte dalších pokynů.

Danišovič se ptá Bytčánka, zda může použít mírnější prostředky a techniku. (Bytčákova odpověď je v záznamu nečitelná).

19.38 Nsazeno vozidlo „bouře“, začínají výzvy k rozchodu, ale odejít lze jen stěží.

19.45 Dav je hermeticky uzavřen.

Záznam zapisovatelky z řídícího štábu: Zakročit se vším, co je k dispozici – souhlas s. Štěpán – generál Lorenz ne (část o Lorencovi je falzum, bylo dopsáno později, až při vyšetřování události).

19.53 tel. hovor Danišovič: Připravte se na případný zákrok.
20.24 Zákrok oddílu zvláštního určení.
20.37 Zákrok pohotovostního oddílu.

 

sobota 18. listopad
11.00 Paní Dražská sděluje, že na Národní třídě byl zabit její kamarád Martin Šmíd. (Informace je falzum, vykonstruovaná nepravdivá informace).

 

neděle19. listopad

19.30 V televizi vystupuje předseda vlády Pitra s obhajobou zákroku na Národní třídě.

 

1) Během násilného potlačení shromáždění studentů a občanů na Národní třídě bylo nasazeno i 30 příslušníků speciální jednotky na veřejnosti známé jako tzv. červené barety. Členové OZU procházeli všestranným fyzickým a vysoce odborným výcvikem. Mohli být nasazeni při tzv. mimořádných bezpečnostních opatřeních.
Na zajištění pořádku při demonstracích nebyli připraveni ani vycvičeni. Příslušníci OZU používali při zásahu služební obušky a další nepřípustné formy násilí, jako jsou údery rukou a kopání. V řadě případů pokračovali v násilném jednání vůči demonstrantům i za kordonem při jejich odvádění k vozidlům SNB. Při vnikání do davu bili kolem sebe a fyzicky napadali i ty účastníky, kteří projevili se způsobem jejich zákroků nesouhlas. Někteří příslušníci OZU vbíhali do okolních domů a bitím odtamtud vyháněli skrývající se občany zpět do davu. Podle názoru znalců právě surové zákroky jednotky OZU proti demonstrantům byly spouštěcím momentem i agresivního až brutálního chování části příslušníků SNB.

 

 

 

17. listopad 1989

 

16.00
Na Albertově je zahájena vzpomínková manifestace studentů vysokých škol na uctění památky Jana Opletala zabitého před padesáti lety nacisty. Demonstrace je oficiálně povolena, byť všichni tuší, že nepůjde jen o uctění památky zabitého studenta, ale spíše o protest studentů proti stávajícímu režimu, vyjádření jejich touhy po změně politického uspořádání země. Na otázku jednoho z oficiálních řečníků, co můžeme udělat pro lepší zítřek, následuje odpověď davu: „Odstoupit“. Další skandovaná hesla jsou podobného charakteru: „Jakeš ven!“ „Svobodu.“ „Ať žije Havel.“ „Pro svobodnou republiku ve svobodné Evropě“.

17.00
Shromáždění cca patnácti tisíc studentů se odebírá na Vyšehrad k památníku Karla Hynka Máchy. Jen málokdo pochybuje o tom, že dalším cílem pochodu by měl být střed Prahy, nejlépe Václavské náměstí, byť tento cíl demonstrace není oficiálně povolen. „Nechceme Štěpána“, “Chceme svobodné volby“, „Zrušte armádu a Lidové milice!“, „Několik vět!“, skandují studenti.

18.00
Dav se vydává směrem do středu města. U Botanické zahrady ulici zablokuje pluk policistů v bílých helmách s dlouhými obušky. „Máme holé ruce!“ skandují studenti.

19.00

Průvod se vydává jiným směrem, přes nábřeží Vltavy k Národnímu divadlu. Lidé v ulicích a oknech domů mávají na průvod. „Češi, pojďte s námi,“ vyzývají je studenti. Mnozí se přidávají. Když demonstranti míjejí Národní divadlo, pozdravují herce: „Svobodu umělcům“, „Svobodu kultuře“, „Ať žije pan Kemr“. Za okny divadla stojí někteří herci a pozdravují průvod. Pochod Národní třídou je znemožněn. Pluky policistů přehrazují třídu a další ulice v okolí. Demonstranti v předních řadách nemohou jít dál. Zastavují, sedají si na zem a před kordonem policistů zapalují svíčky. Dívky zasunují policistům za štíty květiny.

20.00
Od Národního divadla postupuje další kordon policistů. Hermeticky uzavírá cca dvoutisícový dav a stlačuje ho až na míru, kdy hrozí lidem udušení. Z tlampačů zní povely „Rozejděte se“, Demonstranti skandují: „Máme holé ruce!“ „Nechte nás odejít!“ ale není kam. Vzniká panika. Příslušníci Bezpečnosti mlátí účastníky pendreky, na studenty je nasazen i zvláštní oddíl v červených baretech vycvičený na boj proti teroristům . Přijíždějí dva obrněné transportéry.

Policisté vytvořili v podloubí uličku a mlátí z obou stran demonstranty, kteří se snaží dostat ven. Teče krev. Někteří jsou zatčeni a odvezeni připravenými autobusy, jiným se podaří schovat se v chodbách okolních domů nebo v bytech, do kterých jsou vpuštěni.

21.00

Demonstrace je rozehnána.
22.00
Policejní pluk zasahuje proti lidem, kteří zapalují na místech střetů policie se studenty svíčky.
 

 

učební text

scroll to top