Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Aktivity pro vyjasňování neznámých slov, archaických výrazů


 

V pověstech se často vyskytují archaické výrazy, slova, která se již v běžné řeči nevyskytují. Některé z nich žáci znají z vyprávění nebo četby pohádek, některé se mohou naučit vyvozovat z kontextu nebo lexikální podoby slova.
Důležitou čtenářskou dovedností je i posouzení, jak významné a nosné je neznámé slovo v textu, zda může zůstat nevyjasněno, pro obsah sdělení není významné nebo je slovem klíčovým.

V současné době je již na ústupu pracné vyhledávání neznámých slov ve slovnících, plně ho nahradí snadné a rychlé vyhledání významů slov prostřednictvím IT.

Předpovědní tabulka

Žáci pracují samostatně nebo ve dvojici. Obdrží text pověsti a Předpovědní tabulku, viz níže. 

Do prvního sloupce vypisují archaické slova z pověsti, do druhého sloupce zapisují své odhady, předpokládaný význam slova. Učitel nejprve sám žákům modeluje, jak on sám by při vyplňování tabulky postupoval: zapíše první slovo z textu, přečte si větu, ve které je slovo obsaženo, snaží se vyvodit jeho význam z kontextu, pak teprve zapíše odhad významu zapsaného slova. Na několika dalších příkladech si žáci postup společně procvičí, dále pak pokračují sami nebo ve dvojici.

Třetí sloupec tabulky, správné významy, vyplňují žáci společně s učitelem nebo některé výrazy sami dohledávají v různých zdrojích.

 

Pokud se v textu vyskytne slovo, jehož význam je možné vyjasnit z lexikální podoby, napíše ho učitel na tabuli a vede žáky k tomu, aby přibližný význam odhadovali pomocí kořene slova.

 

Slovníček předků

Slovníček předků je interaktivní úloha na portálu UBU (Učení Bez Učebnic). Žáci vybírají správný význam vybraných slov/archaických výrazů vždy z nabídky čtyř významů. Na levé straně obrazovky se žákům zobrazuje úspěšnost řešení úlohy. Některé nabídky významů jsou vtipně formulované, čímž je tato aktivita nejen didakticky přínosná, ale i zajímavá a zábavná.

 

K procvičení významů archaických výrazů jsou umístěny na portálu UBU další interaktivní úlohy:
Stará slova - molekuly, kterými žáci k sobě přiřazují vždy několik významově podobných starých slov
a Stará slova -najdi dvojice.
Slovníček předků, interaktivní úloha na portálu UBU: Úvodní stránka - Obrázek hradu (historie) - Slovníček - Pověsti https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=26

 

Staré řemeslné nástroje, interaktivní úloha na portálu UBU: Úvodní stránka - Profese -  Filip - Staré řemeslné nástroje https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=3803

 

 

Slovníček předků - hra

Učitel vybere několik neznámých/archaických slov z aktuálně probírané látky, napíše je na lístečky. Žáci vytvoří malé skupiny. Každá skupina si vytáhne jedno slovo. Úkolem je najít k neznámému slovu správný význam a vymyslet tři další matoucí významy. Skupiny si pak zadávají navzájem neznámá slova a předkládají luštitelům nabídku čtyř významů.

 

rozmarína
a)maringotka
b)léčivá rostlina
c)rozmazlená dívka
d)zánět nosohltanu
špejchar
a)starší název špenátu
b)sklad obilí
c)pás ke kroji
d)špejle na rožnění masa

 

Ukázka z výuky Stará slova – atraktivní domácí úkol

První hodinu na tématu Pověsti Sedlčanska jsem přinesla do třídy  petrolejovou lampu a vyzvala žáky, aby prostřednictvím otázek nalezli  téma dnešní výuky. Na otázky jsem odpovídala ANO, NE,  dětem jsem pomáhala i slovíčky: voda, přihořívá, hoří. S mou dopomocí tak děti nalezly výrazy, související s tématem hodiny: stará slova, slova našich babiček a dědečků (archaické výrazy). Žáci se pak rozpomínali na neobvyklá stará slova, která znají z pohádek nebo z vyprávění prarodičů.
Před další prací na tématu jsem zadala domácí úkol: sejít se s prarodiči a sepsat staré výrazy pro věci, které dříve tvořily součást jejich domácností. Děti dostaly pro rodiče a prarodiče ke zvláštnímu dobrovolnému domácímu úkolu průvodní dopis. 

 

Necelá polovina dětí, jejich rodičů a prarodičů, splnila dobrovolný domácí úkol: sestavit slovníček starých výrazů používaných v domácnostech na Sedlčansku. Potěšila odezva jednoho rodiče: Děkujeme za zajímavý domácí úkol.
Archaická slova od rodičů jsem zaslala tvůrcům portálu UBU jako podklad pro vyhotovení  interaktivní digitální úlohy Slovníček předků. Žáci si pak na portálu  ověřovali, jak výrazům, které sesbírali ve svých rodinách, rozumí, zda umí nalézt z nabídky popisů ten správný.

 

 

scroll to top