Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Aktivity pro výuku časové posloupnosti příběhů


 

cílové zaměření
Určovat časovou posloupnost děje s dopomocí sady ilustrací , klíčových slov, grafických schémat

 

pomůcky
soubory malých ilustrací k pověstem: Počepický čáp, Pověst o založení hradu Vysoký Chlumec, texty pověstí

 

doporučený věk
7 – 15 let

Náměty pro práci se soubory obrázků

Předpokládaný děj příběhu
Žáci pracují samostatně nebo ve dvojici. Obdrží sadu malých ilustrací k pověsti. Prohlédnou si obrázky a seřadí je tak, jak se domnívají, že by mohly ilustrovat logickou posloupnost příběhu. Obrázky otočí lícem dolů, aby je při poslechu pohled na ně nerušil. Učitel přečte pověst. Po dočtení žáci obrátí kartičky lícem nahoru a jejich sled upraví tak, aby odpovídal ději pověsti.

 

Jedna kartička chybí
Žáci pracují samostatně nebo ve dvojici. Obdrží sadu malých ilustrací k pověsti. Otočí kartičky lícem dolů, zamíchají je na stole a jednu kartičku vysunou na okraj lavice, ostatní kartičky dají na kupičku lícem dolů. Učitel přečte pověst. Žáci kartičky z kupičky obrátí a uspořádají dle děje pověsti. Promýšlejí, která část příběhu je zobrazena na neotočené kartičce. V řadě ilustrací pro ni udělají místo, otočí ji a posoudí, jestli jejich odhad byl správný.


Další obrázky
Učitel přečte pověst. Žáci sestaví sled všech ilustrací podle děje pověsti, poté promýšlejí, jaký další obrázek (obrázky) by mohl posloupnost děje dokreslit. Udělají v řadě kartiček mezeru, zasunou bílou kartičku a popíšou nebo nakreslí další obrázek.

 

Jeden obrázek za druhým, „píšeme“ novou pověst

Žáci se sesednou do kruhu. Učitel dá doprostřed ilustraci zachycující začátek příběhu. Žáci se společně s učitelem pokouší vymyslet úvod, první věty pověsti. Učitel ukáže druhý (třetí až poslední) obrázek. Žáci podobným způsobem pokračují v tvorbě příběhu. Nakonec skutečnou verzi pověsti učitel přečte.
Obměna: Žáci pracují se stejným souborem ilustrací, správnou verzi pověsti již znají. Učitel nebo některý žák obrací náhodně vytažené ilustrace, žáci se snaží vymýšlet příběh, který se odvíjí na základě jiné posloupnosti ilustrací.
Obměna: Žáci pracují se stejným souborem ilustrací, pověst již znají. Snaží se vymyslet novou variantu pověsti na základě promyšleného řazení ilustrací. Posloupnost nového děje pověsti neuspěchají, hledají možné vazby a souvislosti, kartičky prohazují, zkouší různé varianty až k finální verzi, kterou si ve dvojici převypráví. Některé dvojice pak svůj příběh řeknou před celou třídou.

 

Jeden obrázek z pověsti – co předcházelo, co bude následovat

Učitel ukáže žákům jeden obrázek k pověsti. Žáci popíší, co se na obrázku odehrává. Pak je učitel žáky vyzve, aby se pokusili vyvodit z ilustrace jako celku nebo z detailů obrázku co předcházelo a co může následovat.

 

 

Náměty pro práci se soubory klíčových slov

Žáci pracují podobným způsobem jako se sadou obrázků se sadou kartiček s klíčovými slovy/slovními spojeními z pověsti. Obtížnost práce se zvyšuje s větším počtem kartiček.

scroll to top