Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Aktivity pro odlišení fikce od skutečnosti, historických dat od smyšlených


 

Cílové zaměření
Odlišit v textech fakta od fikce, historické události od smyšlených
 

Doporučený věk
9 – 13let
 
Pomůcky

Zavadilka - pověsti; Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan – informační text

Práce se dvěma texty o Jakubovi Krčínovi

Žáci pracují samostatně. Obdrží vytištěný text pověsti Jak se pan Krčín s čerty spřáhnul. Úkolem je podtrhnout jednou barvu slova/slovní spojení, která jsou fikcí (nadpřirozené jevy), druhou barvou historická data ze života Jakuba Krčína a třetí barvou výrazy, o kterých se žáci domnívají, že je sice autor opřel o historická data, ale více nebo méně pozměnil (zkreslil, domyslel, zveličil...). Žáci se při práci s textem pověsti opírají o životopisná data z informačního textu Jakub Krčín.
Po dokončení úkolu žáci slova třetí kategorie vypíšou, každý výraz na jeden řádek. Ke každému výrazu připojí vysvětlení, o co svou domněnku, že se jedná o zkreslenou historickou událost opírají. Připojí eventuálně důkaz z textu nebo osobní argument.

Příklad:
ukázka z pověsti: Pan Krčín byl zlostí bez sebe. V odborném textu o Krčínovi se říká, že byl tvrdý až nelítostný. Z toho soudím, že mohl být i zlý (zlostí bez sebe), ale jisté to není. Autor pověsti to jen vyvodil z podobných negativních vlastností pana Krčína.

Následuje diskuze řízená učitelem. Učitel vybere vždy jeden historicky sporný výraz, žáci sdílejí své pohledy na jeho věrohodnost, podkládají je svými argumenty. 

Na závěr diskuze učitel otevře téma, zda si autor pověsti může dovolit zkreslování historických dat, obohacování vyprávění o vlastní sporné historické prvky.
Učitel vyzve žáky, aby se zamysleli nad tím, ve kterých žánrech takovéto zkreslování skutečnosti možné není a proč. Diskuze může pokračovat i na téma, zda se to respektuje, případně jaké jsou důvody nerespektování společenského nebo právního úzu, proč záměrně dochází ke zkreslování skutečnosti, jak případné zkreslení mohou odhalit čtenáři nebo příjemci zkreslených zpráv.

 

 

scroll to top