Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Život a profesní zaměření J. A. Komenského


 

Aktivity uvedené v tomto oddíle směřují k cílům:

 

1. stupeň
Znát základní životopisná fakta o J. A. Komenském a jeho profesním zaměření

Žák vyjmenuje základní fakta ze života J. A. Komenského.
​Žák ví, že JAK byl učitelem, knězem, spisovatelem.

 

2. stupeň

Znát základní  údaje o životě  J. A. Komenského a jeho profesním zaměření

Žák dokáže pojmenovat základní data ze života J. A. Komenského (17. století, Morava - dětství, tragické události jeho života: smrt rodičů, smrt ženy a dvou dětí, nucené celoživotní vyhnanství po Bílé hoře, země, ve kterých žil a působil: Polsko, Holandsko, profesní zaměření: biskup jednoty bratrské, učitel, filozof a spisovatel, je pochován v Holandsku, kde strávil konec života a kde zemřel).
Žák umí popsat hlavní oblasti jeho působení: učitel (autor nových učebnic), kněz/biskup, filozof/spisovatel (pojednání o nápravě světa).

 

 

Seznam příspěvků

 

 • Práce se dvěma druhy/typy textů I
  Záznam /přenášení údajů z textu o životě J. A. Komenského do zeměpisné mapy.

 • Práce se dvěma druhy/typy textů II
  Přiřazování úryvků z životopisného románu o J. A. Komenském Světlo v temnotách k odpovídajícím (významově blízkým) částem informačního textu o jeho životě.

 • Scénické čtení, rozhovor tří členů Jednoty bratrské při odchodu do exilu 
  Čtení textu s výrazem (dokázat vystihnout hlasem charakter vystupujících postav).

 •  „Myšlenková mapa“, schematický záznam informací a životě a díle J. A. Komenského
  Uspořádání a třídění informací o J. A. Komenském do grafického schématu: mapy pojmů; graficky řešené časové osy; koláže z dat, klíčových slov a obrazů...

 • Obrazová koláž
  Vyvozování údajů o životě J. A. Komenského z koláže (obrazu) sestavené z hesel, dat, fotografií a ilustrací.

 • Obrazová koláž/ Barevné otázky
  Kladení otázek na přímo a nepřímo vyjádřené informace, posouzení, zda odpověď na otázku lze najít v textu nebo mimo něj.

 • Testová úloha J.A. Komenský
  Práce s textem informačního charakteru testovou metodou, žák odpovídá na otázky k textu: vybírá z nabídky správnou odpověď, na displeji se mu zobrazuje počet správně a nesprávně zodpovězených otázek.

 • Interaektivní úlohy na portálu UBU
  Procvičení a upevnění  základních znalostí o životě J. A. Komenského prostřednictvím interaktivních úloh na portálu UBU.

Práce se dvěma druhy/typy textů I

Pomůcky
Informační text o životě J. A. Komenského.pdf (pro tisk)

Informační text o J. A. Komenského.docx (pro úpravu)

Politická mapa Evropy A4.pdf (pro tisk)

Historická mapa Evropy ze 17. století A4.pdf (pro tisk)

Politická a historická mapa Evropy A4.pdf (pro tisk)

 

Doporučený věk

8 – 13 let
 

Postup

Žáci mohou pracovat a) společně podle instrukcí učitele, b) samostatně, c) ve dvojicích. Každý žák obdrží text o životě J. A. Komenského a vytištěné černobílé mapy. Žáci čtou text a do zeměpisné mapy zaznamenávají životní pouť Komenského. Pracují buď podle instrukce učitele nebo záznam životní pouti do mapy zakreslkují vlastním způsobem. Na historické mapě pak porovnávají uspořádání zemí Evropy ve 20. a v 17. století: názvy států, hranice, rozlohy zemí.

 

Jan Amos Komenský
 
DĚTSTVÍ A STUDIA
Jan Komenský se narodil v Uherském Brodě na Moravě v roce 1592.Krásné dětství mu skončilo ve dvanácti letech, kdy oba jeho rodiče zemřeli. Starala se o něj nejprve teta a později lidé ze společenství věřících jednoty bratrské. Ti rozpoznali Janovo nadání a vyslali ho na studia do Hernbornu. Po studiích se vrátil na Moravu, stal se učitelem a knězem, později biskupem jednoty bratrské. Přijal jméno Amos.
 
RODINA
Ve Fulneku se poprvé oženil. S manželkou Magdalénou měl syna. Na cestě bylo druhé dítě, když ho postihla další životní tragédie. K městu se blížilo vojsko španělských žoldnéřů, kteří zabíjeli nekatolické duchovní.  Komenskému se podařilo uprchnout a skrývat v lesních a horských samotách. Po několika měsících mu došla zpráva, že na mor zemřela žena a obě jeho děti. Několik let pak žil na Moravě pod ochranou přátel. Oženil se podruhé. Se ženou Dorotkou měl čtyři děti.
 
VE VYHNANSTVÍ
Evropa na počátku 17. století byla rozdělená na dvě velké skupiny věřících, katolickou Itálii, Španělsko, Rakousko – Uhersko a země protestantských církví Anglii, Francii, Švédsko... Spory mezi oběma uskupeními sílily, až nakonec v  roce 1618 přerostly ve vojenské střetnutí, třicetiletou válku. Čechy stály uprostřed s věřícími jednoho i druhého tábora. Bitva na Bílé hoře roku 1620 skončila tragickou porážkou protestantské větve. Vlády nad zemí se ujali Habsburkové. Nekatoličtí věřící byli nuceni buď opustit zemi, nebo přijmout katolickou víru. Komenský s početnou skupinou rodin českých bratří v roce 1628 Čechy opustil. Útočiště našel v polském Lešně.
 
LEŠNO
V Lešně začal Jan Amos opět učit, brzy se vypracoval na rektora zdejšího gymnázia. Nespokojený se zastaralým způsobem vzdělávání začal psát nové učebnice pro výuku latiny, v té době nejrozšířenějšího světového jazyka. Komenského učebnice a výukové metody se brzy staly velmi populární. Žáci se cizí jazyk učili snadno, navíc je výuka i bavila. Učili se pomocí obrázků a hrou – divadelní hrou. Zájem rostl, učebnice byly překládány do mnoha jazyků, Brána jazyků se stala dokonce hned po bibli druhou nejprodávanější knihou sedmnáctého století.
 
ZAHRANIČNÍ CESTY
Komenskému se otevřely dveře do Evropy: Anglie, Nizozemí, Švédsko, Uhry... Naskytla se mu nejen příležitost šířit nové názory na vzdělávání, ale také hledat zahraniční pomoc pro porobené Čechy. Společně s uznávanými evropskými učenci byl vyzván, aby pracoval na díle, které by ukázalo cestu k lepšímu uspořádání světa bez válek, útlaků a utrpení. V roce 1641 přijal pozvání parlamentu na pobyt v Anglii, kde měl o nápravě světa rokovat s dalšími jedenácti učenci. Brzy nato ho požádali Švédové o pomoc s reformou švédského školství a Maďaři o založení škol nového typu v Uhrách.
 
KONEC ŽIVOTA
Na konci života se Komenskému rozplynula nejen vidina návratu do vlasti, ale i možnost jakkoliv ovlivnit politické uspořádání Evropy. Naděje na náboženskou svobodu v českých zemích vyhasla, Čechy zůstaly katolické pod habsburskou nadvládou. Další z řad tragédií v jeho životě byla smrt jeho druhé ženy a požár v Lešně, při kterém shořela část jeho celoživotního díla. Poslední roky života strávil Komenský v klidném Amsterdamu. Potřetí se oženil. V kruhu rodiny a pod ochranou mecenášů pracoval na svém vrcholném díle Všeobecné poradě o nápravě věcí lidských. Spis nedokončil, ale i ty části, které vytvořil, obsahují tolik moudrých myšlenek, že byly oporou a posilou pro lidi mnoha generací.
Jan Amos Komenský zemřel. Pochovaný je v kostele v Naardenu poblíž Amsterdamu.
Dostal přízvisko učitel národů.
 
 
kolektiv autorů

Práce se dvěma druhy/typy textů II

Pomůcky

Informační text o životě J. A. Komenského.pdf (pro tisk)

Informační text o životě J. A. Komenského.docx (pro úpravu)

Úryvky z románu Světlo v temnotách.pdf (pro tisk)
 

Doporučený věk
8 – 13 let

 

Postup
Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Obdrží dva texty. Úryvky z životopisného románu  rozstříhají na proužky. Úkolem je přiřadit úryvky k odpovídajícím částem informačního textu.

 

Jan Amos Komenský
 
DĚTSTVÍ A STUDIA
Jan Komenský se narodil v Uherském Brodě na Moravě v roce 1592. Krásné dětství mu skončilo ve dvanácti letech, kdy oba jeho rodiče zemřeli. Starala se o něj nejprve teta a později lidé ze společenství věřících Jednoty bratrské. Ti rozpoznali Janovo nadání a vyslali ho na studia do Hernbornu. Po studiích se vrátil na Moravu, stal se učitelem a knězem, později biskupem Jednoty bratrské. Přijal jméno Amos.
RODINA
Ve Fulneku se poprvé oženil. S manželkou Magdalénou měl syna. Na cestě bylo druhé dítě, když ho postihla další životní tragédie. K městu se blížilo vojsko španělských žoldnéřů, kteří zabíjeli nekatolické duchovní.  Komenskému se podařilo uprchnout a skrývat v lesních a horských samotách. Po několika měsících mu došla zpráva, že na mor zemřela žena a obě jeho děti. Několik let pak žil na Moravě pod ochranou přátel. Oženil se podruhé. Se ženou Dorotkou měl čtyři děti.
VE VYHNANSTVÍ
Evropa na počátku 17. století byla rozdělená na dvě velké skupiny věřících, katolickou Itálii, Španělsko, Rakousko – Uhersko a země protestantských církví Anglii, Francii, Švédsko... Spory mezi oběma uskupeními sílily, až nakonec v  roce 1618 přerostly ve vojenské střetnutí, třicetiletou válku. Čechy stály uprostřed s věřícími jednoho i druhého tábora. Bitva na Bílé hoře roku 1620 skončila tragickou porážkou protestantské větve. Vlády nad zemí se ujali Habsburkové. Nekatoličtí věřící byli nuceni buď opustit zemi, nebo přijmout katolickou víru. Komenský s početnou skupinou rodin českých bratří v roce 1628 Čechy opustil. Útočiště našel v polském Lešně.
LEŠNO
V Lešně začal Jan Amos opět učit, brzy se vypracoval na rektora zdejšího gymnázia. Nespokojený se zastaralým způsobem vzdělávání začal psát nové učebnice pro výuku latiny, v té době nejrozšířenějšího světového jazyka. Komenského učebnice a výukové metody se brzy staly velmi populární. Žáci se cizí jazyk učili snadno, navíc je výuka i bavila. Učili se pomocí obrázků a hrou – divadelní hrou. Zájem rostl, učebnice byly překládány do mnoha jazyků, Brána jazyků se stala dokonce hned po bibli druhou nejprodávanější knihou sedmnáctého století.
ZAHRANIČNÍ CESTY
Komenskému se otevřely dveře do Evropy: Anglie, Nizozemí, Švédsko, Uhry... Naskytla se mu nejen příležitost šířit nové názory na vzdělávání, ale také hledat zahraniční pomoc pro porobené Čechy. Společně s uznávanými evropskými učenci byl vyzván, aby pracoval na díle, které by ukázalo cestu k lepšímu uspořádání světa bez válek, útlaků a utrpení. V roce 1641 přijal pozvání parlamentu na pobyt v Anglii, kde měl o nápravě světa rokovat s dalšími jedenácti učenci. Brzy nato ho požádali Švédové o pomoc s reformou švédského školství a Maďaři o založení škol nového typu v Uhrách.
KONEC ŽIVOTA
Na konci života se Komenskému rozplynula nejen vidina návratu do vlasti, ale i možnost jakkoliv ovlivnit politické uspořádání Evropy. Naděje na náboženskou svobodu v českých zemích vyhasla, Čechy zůstaly katolické pod habsburskou nadvládou. Další z řad tragédií v jeho životě byla smrt jeho druhé ženy a požár v Lešně, při kterém shořela část jeho celoživotního díla. Poslední roky života strávil Komenský v klidném Amsterdamu. Potřetí se oženil. V kruhu rodiny a pod ochranou mecenášů pracoval na svém vrcholném díle Všeobecné poradě o nápravě věcí lidských. Spis nedokončil, ale i ty části, které vytvořil, obsahují tolik moudrých myšlenek, že byly oporou a posilou pro lidi mnoha generací.
Jan Amos Komenský zemřel. Pochovaný je v kostele v Naardenu poblíž Amsterdamu.
Dostal přízvisko učitel národů.

kolektiv autorů

 

 

Jan Amos Komenský
Úryvky z životopisného románu Františka Kožíka Světlo v temnotách, citáty
 
První léta života, kam až nejdále dosáhnou vzpomínky, byla krásná, pozlacená láskou rodičů. Zlý osud však číhal za dveřmi a zasáhl jako blesk. Nikdy nezapomene na chvíli, kdy do vlhké a hluboké jámy klesaly rakve s těly otce a matky.
Jsem doma! I kdyby ho sem přivedli se zavázanýma očima, poznal by to.  Odhodil vak a hůl a unavený předalekou cestou klesnul na kámen. Slyšel, jak mu tluče srdce. Morava je ještě daleko, za Prahou a za celými Čechami, ale i tady to voní domovem. Ta vůně mu připomněla dětství.
Bratři a sestry, tak sebe nazývali lidé spojení myšlenkami na jeden spravedlivý svět pod láskyplnou ochranou Boží, tak sebe oslovovali členové Jednoty bratrské.
Naposledy objal a políbil ženu, naposledy pohladil synka. Když prchal té neklidné noci, netušil, že odchází navždy. Za svítání vtrhli do Fulneku španělští vojáci, v patách za nimi šel mor. Skosil život Magdalény i život obou chlapců, z nichž druhý sotva spatřil světlo světa.
Je třeba najít nový domov pro sebe i pro mnoho českých rodin. Jak nesnadný úkol!
A pak, jedné lednové noci roku 1628, na pokraji svítání stáli na hranicích Čech. Po bílých pláních se hnal vítr. Odhrabali umrzlý sníh, nehty vyškrábli trochu tvrdé hlíny, zavázali ji do cípů šátků a stiskli v dlaních. Beze slova, mlčky. Cesta dál vedla do Polska.
Vyšla Brána jazyků otevřená, učebnice latiny. Odevšad přicházela blahopřání. Ozval se Hamburk, Gdaňsk, Lipsko. Chystala se nová vydání a překlady, francouzský, anglický... Ohlas byl neobyčejný.
V Gdaňsku Komenský nastoupil na loď k zámořské plavbě do Anglie. Nebyla to šťastná cesta. Jak je člověk malý proti nekonečným spoustám vod a v nich dřevěná skořápka zmítaná mořem. Vypukla bouře. Plachetnice už skoro dosahovala skandinávské břehy, ale vichřice ji zahnala zpět do Gdaňska.
Život Jana Amose Komenského je sám velkým lidským dílem, obrazem hrdinské vůle, která překonala tolik neštěstí a nesnází, že je to až neuvěřitelné. Když zemřel, zdálo se, že jeho smrtí skončil jeho všechen význam. Pomalu ale zájem o jeho dílo po staletí rostl. Právem je dnes nazýván Učitelem národů a jeho Porada o nápravě věcí lidských je i po třech stech letech naléhavým programem pro celé lidstvo.
Kožík, František. Světlo v temnotách. Praha: SPN, 1970.

 

Scénické čtení, rozhovor tří členů Jednoty bratrské při odchodu do exilu

Pomůcky
Obraz: Komenský se loučí s vlastí (olej, autor: Vladimír Stříbrný).jpg (pro tisk, prezentaci aj.)

Scénář: odchod českých bratří do exilu.pdf (pro tisk)

 

Doporučený věk

10 – 15 let

 

Postup
Učitel promítne na interaktivní tabuli obraz - Komenský se loučí s vlastí. Žáci vyvozují děj obrazu, kladou učiteli otázky na hlubší porozumění zobrazené historické události.
Žáci vytvoří tříčlenné skupiny. Každý žák obdrží scénář, fiktivní rozhovor tří postav (členů rodin Jednoty bratrské opouštějících vlast). Žáci si text nejprve potichu přečtou, pak si rozdělí v rámci skupiny role a zkoušejí číst text s výrazem odpovídajícím charakteru postav. Při druhém a třetím čtení si žáci ve skupině role vymění, učí se hlasem vystihnout jinou postavu dialogu, posoudit, která  role komu více „sedí“. Nakonec některé skupiny, dobrovolníci, přečtou text před celou třídou.

 

Jako motivaci před čtením může učitel využít některou níže popsanou aktivitu práce s obrazem:


a) Volné psaní. Žáci si prohlédnou obraz a na papír napíší vše, co je k obrazu napadne.
 

b) Učitel dá žákům nabídku několika výrazů vystihujících různou měrou charakter a atmosféru obrazu. Každý žák vybere výraz, který jemu osobně připadá nejvýstižnější. Sdílením ve dvojici žáci formulují zdůvodnění, proč vybrali právě tento výraz.

 

ZIMA, ODCHOD DO VYHNANSTVÍ, LOUČENÍ S VLASTÍ, NEJISTOTA, NEJISTÁ BUDOUCNOST, MODLITBA, VÍRA V BOHA, ZOUFALSTVÍ...


c) Žáci společně s učitelem hledají jeden výraz, který nejvýstižnějším způsobem popisuje atmosféru obrazu.

 

d) Pokud učitel práci s obrazem zařadí dříve, nežli se žáci seznámí s životem Komenského, může nechat žáky odhadovat, co obraz ilustruje, jaká situace mohla předcházet, co může následovat, jaká je asi příčina toho, co se na obraze odehrává.
Pokud se žáci v předchozích hodinách se životzem JAK již seznámili, dedukují, který úsek jeho života obraz zobrazuje.

 

 

Scénář: Rozhovor českých bratří na hranicích při odchodu do exilu
 

Je leden roku 1628, skupina rodin Jednoty bratrské s Komenským v čele opouští nuceně zemi, odchází do polského Lešna. Lidé stojí na hranici, loučí se s vlastí.
Jan: Země naše. Tak líbezná a srdci milá. Co vršků a potoků, co lesů na svazích a rybníků v dolinách. A před námi? Cesta nejistá a běs války ukrutné.
Martin: Nic zlého jsme neučinili, žádného nezamordovali, jen Bohu jsme věrni zůstali, a přece musíme odejít.
Jan: Pravda boží je dnes zločinem bratře Martine.
Martin: Ale což je možné přesvědčení své měnit a víru svou zatratit?
Jan:  Zem rodnou opouštíme a jenom naše slzy říkají, jak ji milujeme. Ale opouštíme-li toho, koho milujeme, věříme v návrat. Věříme, že se zase setkáme.
Matěj: Cožpak máme naději proti králi a vojsku?
Jan: Naděje, bratři, je jistota vytrvalých! Naděje je světlo na cestě! Sestra odvahy!
Martin: Bratře Jene, tys nás vždycky dovedl posílit.
Matěj: Zatraceně! Zima je, že bys psa nevyhnal, a nás, jak psy vyhnali!
Martin: Pravda. Jenže pes aspoň kost má. A my? Jako štvanci utíkáme. Bratře Jene, poraď. Bloudit budeme z místa na místo.
Jan: Ne dlouho, bratři! Však se vrátíme!
Matěj: Vrátíme?! Kdy?
Jan: Věřím, že domov je místo v srdci. A nesem ho s sebou, ať půjdeme kamkoli! A věřím, že svět je zrcadlem naším. Jakou tvář mu ukážeš, takovou uvidíš. Kdo pláče, uslyší pláč. Kdo seje vítr, sklidí bouři. A kdo dobro činí, dobro dostane!
Martin: A ty věříš, bratře Jene? Ty věříš, že domov zase uvidíme?
Jan: Věřím! Pevně věřím!
Matěj: A kdybychom si na památku vzali tu zemi? Kdybychom hlínu do šátku vložili a s sebou ji nesli? Co říkáte bratři?
 
Ivan Bauer
 
 
 

 

„Myšlenková mapa“, schematický záznam informací o životě a díle J. A. Komenského

Mentální (myšlenkové) mapy se na rozdíl od map zeměpisných skládají z myšlenek a pojmů. Jsou názornou grafickou pomůckou pro jejich záznam a uspořádání. Střed mentální mapy tvoří ústřední pojem, od něj jdou paprskovitě do stran ramena, která se dále větví, tvoří hierarchii nadřazených a podřazených pojmů, znázorňují i vztahy mezi nimi. Mentální mapy usnadňují porozumění látce a zapamatování, útržkovité poznatky skládají do smysluplného celku, umožňují přikládat do stávající struktury další nové informace, rozvíjet téma do šíře a hloubky, aniž by muselo dojít k přepracování již stávajícího zápisu.

 

Pomůcky
Podklad pro  myšlenkovou mapu.pdf (pro tisk)

Informační text o životě J. A. Komenského.pdf (pro tisk)

Informační text o životě J. A. Komenského.docx (pro úpravu)

Soubor černobílých ilustrací a fotografií.pdf (pro tisk)

Historická data - časová osa.pdf (pro tisk)

 

Doporučený věk
8 - 15 let

 

Postup
Vědomostní interaktivní mapa na portálu UBU

Na portálu UBU je umístěna interaktivní mapa tvořená pěti rameny s nadřazenými pojmy: život, dílo, myšlenky, povolání,  místa pobytu v cizině. Žáci rozvíjejí strukturu mapy, k odpovídajícím ramenům přiřazují pojmy podřazené. Mapa je vyhotovena ve dvou stupních obtížnosti.

 

Vědomostní mapa
Podobného charakteru jako výše uvedená interaktivní mapa je mapa vědomostní, kterou si ale žáci vytvářejí z větší části sami. Obdrží základní schéma – černobílou strukturu s pěti rameny a pěti nadřazenými pojmy. Mapu dále rozvíjejí informacemi z textů a obrazových materiálů, se kterými pracují ve výuce tématu. Podoba mapy má individuální charakter, výběr toho, čím žák mapu obohatí je do jisté míry na něm samotném.

 

Mapa pojmů, myšlenek/citátů, obrazů...

Mapa si zachovává základní charakteristické rysy mentální mapy: uprostřed je ústřední téma, od něj vedou ramena/paprsky, ty se dále větví a nesou okrajovější informace. Na rozdíl od výše uvedené vědomostní mapy má osobitější ráz, obsahuje věci, které více rezonují s tvůrcem mapy. Mapa může obsahovat kromě myšlenek a pojmů i obrázky, schémata, hesla, citáty...

 


 

Obrazová koláž

Pomůcky
Koláž z hesel, fotografií a ilustrací.jpg (pro tisk, prezentaci aj.)

 

Doporučený věk

10 – 15 let

 

Postup

Učitel může zařadit práci s koláží jako motivační aktivitu na úvod výuky tématu J. A. Komenský. Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Cílem aktivity je vytvořit si rámcovou představu, kdo to byl J. A. Komenský a jaké události se k jeho životu váží. Žáci vyvozují z dílčích částí obrazu vztahy a souvislosti, na základě předpokladů si tvoří o Komenském a jeho životě přibližnou představu. Učitel může žáky vyzvat, aby svou představu v bodech zapsali.
Navazující výuka přináší zpřesňující informace o životě a díle Komenského, žáci porovnávají, do jaké míry se jejich předpoklady kryjí se skutečností.

 

 

 

Barevné otázky

Metoda Barevné otázky obohacuje a rozvíjí schopnost porozumět textu (obrázku): a) odpovídat na otázky různého charakteru, b) tvořit a rozlišovat otázky různého charakteru.
 Žáci pracují se sadou čtyř barevných karet:
Žlutá karta obsahuje tázacími zájmeny KDO, CO, JAK (JAKÝ, JAKÁ, JAKÉ), KDE, KDY, KAM, KOLIK; zelená karta otázky: Kdo asi? Co asi? Jak asi? Kde asi? Kdy asi? Kam asi? Kolik asi? Proč asi?; modrá karta otázky: Co znamená...? Co si myslíš o ...?; červená karta otázky: O čem text je? Co je v textu (obrázku) hlavní, nejdůležitější? 
Žluté otázky směřují k jednoznačným informacím: Kdo jde po cestě? Co drží v ruce?
Zelené otázky předpokládají spojení dvou a více informací,  vyvození závěru z textu (obrázku): Kdo asi rozbil hrníček? Co se může stát kočičce?
Na modré otázky nelze najít odpověď v textu/obrázku, je vědomostního charakteru, žák jí buď ví nebo neví. Co značí výraz exil? Modré otázky mohou být i takové, které souvisí s textem (obrázkem), ale odpovědi na ně se různí podle názoru a osobní zkušenosti žáků: Jak si myslíte, že se zachová maminka, až přijde k holčičce s rozbitým hrnkem? Proč?
Červené otázky směřují k podstatě sdělení, obsahu, problému. Co je na obrázku (v textu, situaci) to nejdůležitější? Proč asi autor obrázek (text) vytvořil, jaký byl jeho záměr?

Popis metody, instrukce k zavádění do výuky a příklady jsou umístěny v části portálu Metody: Barevné otázky

 

Pomůcky
do dvojice:
sada karet 4 barev Barevné otázky
Koláž s hesel, fotografií a ilustrací.jpg (pro tisk, prezentaci aj.)
Obraz: Komenský se loučí s vlastí, olej, autor: Vladimír Stříbrný.jpg (pro tisk, prezentaci aj.)
Scénář: odchodu českých bratří do exilu.pdf (pro tisk)

 

Doporučený věk

10 – 15 let

 

Postup

 

Koláž z hesel, fotografií a ilustrací, které nesou informace o životě a díle J. A. Komenského

 

Učitel promítne na tabuli koláž z hesel a ilustrací, žáci si vezmou žlutou kartu a ve dvojici sobě navzájem dávají  otázky, na které mohou najít v koláži jednoznačnou odpověď, např. Kdo je vyobrazený na barevném obraze uprostřed knih?  Co má na sobě? Jaké státy jsou zobrazeny na zeměpisné mapě? Pokud žáci pracují metodou poprvé, modeluje nejprve učitel sám několik žlutých otázek, pak teprve vyzve žáky k samostatné práci. Nakonec některé dvojice  představí otázky, které vytvořily.
Žáci si vezmou zelenou kartu. Učitel vysvětlí a modeluje několik otázek, na které lze najít v textu odpověď spojením dvou a více informací nebo na kterou lze odpovědět jen s přibližnou pravděpodobností, např. Jaká tragická událost se může pojit s obrázkem tří křížů – jeden velký, dva menší? Jaké bylo profesní zaměření Komenského? Proč je jedním z obrázků v koláži glóbus, co může symbolizovat? Žáci pak společně hledají další zelené otázky a odpovídají na ně.
Žáci si vezmou modrou kartu. Učitel vysvětlí a zadá jednu až dvě modré otázky: typ a) Co znamená slovo exil? b) V koláži je obrázek požáru. Co dramatického  se mohlo v souvislosti s požárem odehrát v životě Komenského? Žáci sdílejí své rozličné předpoklady. Viděl někdo z vás požár na vlastní oči? Žáci si vezmou červenou kartu. Učitel vysvětlí a zadá červenou otázku: Jaký by mohl být název koláže o J. A. Komenském?

 

 

Obraz: Komenský se loučí s vlastí, olej, autor: Vladimír Stříbrný

 

Učitel promítne na tabuli Obraz: Komenský se loučí s vlastí.
Žáci si vezmou žlutou kartu a ve dvojici sobě navzájem dávají  otázky, na které mohou najít v koláži jednoznačnou odpověď, např. Kdy se děj obrazu odehrává, v jakém ročním období? Jaké zvíře je zobrazeno na obrazu?
Žáci si vezmou zelenou kartu. Učitel vysvětlí a modeluje několik otázek, na které lze najít v textu odpověď spojením dvou a více informací nebo na kterou lze odpovědět jen s přibližnou pravděpodobností, např. Která z postav je Komenský? Proč má stařec v červeném kabátě sepnuté ruce? Žáci pak společně hledají další zelené otázky a odpovídají na ně.
Žáci si vezmou modrou kartu. Učitel vysvětlí a zadá jednu až dvě modré otázky: typ a) Jak se nazývá pokrývka hlavy muže v šedozeleném kabátě? (beranice), b) Co se mohlo přihodit skupině lidí na obraze? Žáci sdílejí své rozličné předpoklady.
Žáci si vezmou červenou kartu. Učitel vysvětlí a zadá červenou otázku: Jaký by mohl být název obrazu, aby co nejvýstižněji vystihoval atmosféru situace?

 

 


Scénář: rozhovor tří postav při odchodu rodin Jednoty bratrské do exilu 

 

Příklady žlutých otázek: V jakém roce museli opustit členové Jednoty bratrské zemi? Kolik postav v textu hovoří?
Příklady zelených otázek: Opouštějí lidé z příběhu zemi dobrovolně? Která část textu vaší odpovědi pomůže? Co je pravděpodobně příčinou odchodu lidí ze země? O jakou pasáž textu odpověď opíráte?

(Najdi důkaz  v textu pro svou odpověď.)
Příklady modrých otázek: a) Co je Jednota bratrská? Opouští-li skupina lidí českou zemi, kam pravděpodobně míří? Kde ve světě jsou lidé v podobné situaci? b) Zkuste se vžít do situace, kdy byste museli natrvalo opustit zemi bez možnosti se vrátit. Co by vám pomohlo se s ní vyrovnat?

 

 

Scénář: Rozhovor českých bratří na hranicích při odchodu do exilu
 

Je leden roku 1628, skupina rodin Jednoty bratrské s Komenským v čele opouští nuceně zemi, odchází do polského Lešna. Lidé stojí na hranici, loučí se s vlastí.
Jan: Země naše. Tak líbezná a srdci milá. Co vršků a potoků, co lesů na svazích a rybníků v dolinách. A před námi? Cesta nejistá a běs války ukrutné.
Martin: Nic zlého jsme neučinili, žádného nezamordovali, jen Bohu jsme věrni zůstali, a přece musíme odejít.
Jan: Pravda boží je dnes zločinem bratře Martine.
Martin: Ale což je možné přesvědčení své měnit a víru svou zatratit?
Jan:  Zem rodnou opouštíme a jenom naše slzy říkají, jak ji milujeme. Ale opouštíme-li toho, koho milujeme, věříme v návrat. Věříme, že se zase setkáme.
Matěj: Cožpak máme naději proti králi a vojsku?
Jan: Naděje, bratři, je jistota vytrvalých! Naděje je světlo na cestě! Sestra odvahy!
Martin: Bratře Jene, tys nás vždycky dovedl posílit.
Matěj: Zatraceně! Zima je, že bys psa nevyhnal, a nás, jak psy vyhnali!
Martin: Pravda. Jenže pes aspoň kost má. A my? Jako štvanci utíkáme. Bratře Jene, poraď. Bloudit budeme z místa na místo.
Jan: Ne dlouho, bratři! Však se vrátíme!
Matěj: Vrátíme?! Kdy?
Jan: Věřím, že domov je místo v srdci. A nesem ho s sebou, ať půjdeme kamkoli! A věřím, že svět je zrcadlem naším. Jakou tvář mu ukážeš, takovou uvidíš. Kdo pláče, uslyší pláč. Kdo seje vítr, sklidí bouři. A kdo dobro činí, dobro dostane!
Martin: A ty věříš, bratře Jene? Ty věříš, že domov zase uvidíme?
Jan: Věřím! Pevně věřím!
Matěj: A kdybychom si na památku vzali tu zemi? Kdybychom hlínu do šátku vložili a s sebou ji nesli? Co říkáte bratři?
 
Ivan Bauer
 
 
 
 

 

Testová úloha J. A. Komenský

bude doplněno

Interaktivní úlohy na portálu UBU

Pomůcky
Slovníček (J. A. Komenský ) -  pomůcka na porozumění klíčovým pojmům v tématu J. A. Komenský
Myšlenková mapa (J. A. Komenský) - pomůcka na rozvoj dovednosti třídit informace
ART, Galerie ( J. A. Komenský) - soubor ilustrací a fotografií ze života J. A. Komenského
Filip (J. A. Komenský) - pomůcka na procvičení a upevnění základních informací o životě a díle J. A. Komenského

 

Pomůcky jsou umístěny na hlavní stránce portálu UBU v tématu Významné osobnosti. Zobrazí se po rozkliknutí černobílé ilustrace sochy pod hesly: Slovníček, Myšlenková mapa, Art, Filip.

 

 

 

 

scroll to top