Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Osobnost J. A. Komenského, jeho myšlenky a citáty


 

Aktivity uvedené v tomto oddíle směřují k cíli:

 

Poznat povahové rysy, které utvářely Komenského jako výjimečnou osobnost, seznámit se s jeho myšlenkami

Žák vyvodí z textů J. A. Komenského a z textů o Komenském povahové rysy, které utvářely jeho osobnost.
Žák nalézá v souborech myšlenek a citátů jednoduché vztahy a souvislosti.
 

Seznam příspěvků

 

 • Práce s textem Osobnost Jan Amos Komenský metodou hledání klíčových slov a shrnování, přiřazování citátů k textu 

 

 • Práce s textem Osobnost Jan Amos Komenský metodou Řízené čtení

 

 • Náměty pro práci s citáty J. A. Komenského

Práce s textem Osobnost Jan Amos Komenský metodou hledání klíčových slov, shrnování

Pomůcky
Text Osobnost Jan Amos Komenský.pdf (pro tisk)

Text Osobnost Jan Amos Komenský.docx (pro úpravu)

 

Doporučený věk

10 – 15 let

 

Postup

A) Učitel promítne text na interaktivní tabuli (bez první věty: Barvy....). Žáci si přečtou první odstavec textu: Člověku.... Ve dvojicích hledají výraz, který by co nejvýstižněji vystihl obsah prvního odstavce. Výsledek práce sdílejí s celou třídou. Nakonec žáci vyberou z nabízených výrazů jeden a ten zapíšou na tabuli. Podobným způsobem pracují s dalšími odstavci textu. Nakonec učitel promítne nebo napíše na tabuli první větu textu. Žáci porovnávají, do jaké míry se jejich shrnutí podobá klíčovým výrazům, které autoři textu vložili do první věty.

B) Žáci pracují  s textem a sadou nabídek klíčových výrazů pro každý jednotlivý odstavec. Vybírají z nabídky výrazů ten, které podle jejich vlastního uvážení nejvíce odpovídá obsahu odstavce. Svá řešení sdílejí se spolužáky, nejprve ve dvojici, pak s celou třídou. Výběr zdůvodňují, případně dokládají úryvky z textu.

 

příklady shrnujících výrazů

1. BOLEST, ŽIVOTNÍ TRAGÉDIE, NELEHKÝ ŽIVOT, OSUD
2. WORKHOLIK, PRACOVITOST, PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ, PROFESE
3. STATEČNOST, ODVAHA, NEBOJÁCNÝ ČLOVĚK, ODVÁŽNÝ ČLOVĚK
4. VZDĚLÁVÁNÍ, NÁPRAVA SVĚTA, MOUDROST, LEPŠÍ SVĚT
5. LÁSKA, KŘESŤANSTVÍ, DOBRO, LIDSKÉ NITRO

 

 

Jan Amos Komenský

 

Barvy a štětce vykreslují jeho tvář, slova BOLEST, PRACOVITOST, ODVAHA, MOUDROST A LÁSKA vypovídají o jeho životě.

 

Člověku se až nechce věřit, kolik bolesti se vešlo do života jednoho člověka! Ve dvanácti letech Janovi zemřeli oba rodiče. Jako mladý kněz a otec rodiny musel opustit ženu a dítě, skrývat se v lesích a podzemních úkrytech, bezmocně přihlížet krutostem páchaným na druhých. Na útěku před vojáky ho dostihla zpráva, že mu rodinu zahubil mor. Spisy a knihy, na kterých léta pracoval, shořely při požáru. Po čtyřiceti letech vyhnanství umírá v daleké cizině s touhou po domově a vyhaslou jiskrou naděje, že by se kdy on a ostatní čeští bratři mohli navrátit zpět do Čech.

 

Byl knězem a později biskupem Jednoty bratrské. Byl básníkem, spisovatelem a vyhledávaným učencem. Často stál na postu vyjednavače a ochránce lidí ve vyhnanství. Získal přízvisko učitel národů. Sepsal na 250 spisů a knih, z nichž velká část pojednává o škole, výchově a učení. Možná bychom jeho pracovitost dnes označili jako workoholismus, ale buďme v negativních soudech na adresu Jana Amose opatrní.

Jeho odvaha neřinčela zbrojí. Zbraní Komenského bylo pero. Bez bázně před vlastní nákazou se zapojil do boje proti morové epidemii. Když hrozilo Lešnu zničení znepřátelenými polskými šlechtici, byl rozhodnutý neutéct jako většina obyvatel města,  pokusit se vyjednat s nepřátelskými jednotkami smír. Teprve když bylo město v plamenech, jemu samému a jeho rodině šlo o holý život, uprchl do okolních močálů, kam se za ním pronásledovatelé neodvážili.

 

Dospěl k moudrost, před kterou se skláněli panovníci a králové světa. Nebyly to jen vědomosti, které nabral ze škol a knih, byla to i jeho dovednost vidět podstatné myšlenky v nepřehledném labyrintu poznatků a poskládat je jako dláždění na cestě k lepšímu životu – k nápravě světa. Věřil, že když se podpoří dobro v každém člověku, bude více dobra mezi všemi lidmi. Pomáhal urovnávat sváry mezi panovníky a politickými vládci. Snažil se vyburcovat učené, zbožné a vynikající muže ke společnému úsilí pro nápravu světa.  Nejvíc ale věřil v dobré školství a dobré vzdělávání dětí. Učil, psal učebnice, vzdělával učitele a sklízel zasloužený věhlas a slávu. V jeho pojetí je škola radostí a hrou, otevřením dětské duše všemu poznávání světa, učením bez rákosky a donucování.

Poznal, že je možné unést všechnu tíhu a bolest života, když se člověk dokáže ponořit do svého nitra a otevřít srdce dobru a lásce. Lásce k Bohu, k lidem, k zemi a k životu. Věřil, že křesťanství a čisté Kristovo učení má sílu pomáhat lidem na cestě k této radostné životní vidině.

 

 

kolektiv autorů

Přiřazování citátů k textu

Pomůcky
Text Osobnost Jan Amos Komenský.pdf (pro tisk)

Text Osobnost Jan Amos Komenský.docx (pro úpravu)

Soubor citátů k textu Osobnost J. A. Komenský.pdf (pro tisk)

Soubor citátů k textu Osobnost J. A. Komenský.docx (pro úpravu)

 

Doporučený věk
10 – 15 let

 

Postup
Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Obdrží dva typy textů: souvislý text o J. A. Komenském a citáty z jeho díla zapsané na proužcích papíru. Úkolem žáků je přiřadit (přiložit) citáty na základě obsahové podobnosti  k jednotlivým částem textu.

 

 

Citáty
 
A Nikdy nezapomene na chvíli, kdy do vlhké a hluboké země klesaly rakve s těly otce a matky. Bylo veta po krásném rodinném životě.
 
B Zahálka je hrobem člověka zaživa.
 
C Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle.
 
D Vidět kolem sebe tolik neštěstí, tolik pláče vdov a sirotků, být svědkem tolika ukrutenství, vraždění a hrůz! Jak žít a neupadnout v zoufalství?
 
E Musí se odhodlat napsat list vrchnosti! List o strastiplném životě podaného lidu, o bídě  a bezmoci, o nelidském zacházení. „Mnozí páni mají 
   plné stodoly a spižírny, až myši kazí, my mezitím hladem mřeme, mnozí mají plné skříně kožichů, až molové to hryžou...“ (List do nebe).
   nesou páni takovou domluvu, výčitku, obžalobu, takový zásah do svědomí? Co bude následovat?
 
F Boháči bez moudrosti, co jsou jiného než vepři v blátě ležící?
 
G Co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny nic neodkládej.
 
H Naposledy objal a políbil ženu a synka. Když prchal před žoldnéři té neklidné noci, netušil, že odchází navždy. Daleko od domova ho dostihla
    zpráva, že ženu, syna i narozené děťátko, všechny tři zahubil mor.
 
I Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem lásky.
 
J Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.
 
K Činný život je v pravdě životem, zahálka hrob člověka za živa.

Práce s textem Osobnost Jan Amos Komenský metodou Řízené čtení

Řízené čtení je metoda, při které učitel formou otázek provází žáky textem, vede je k tomu, aby o přečteném uvažovali, aby textu porozuměli na hlubší rovni. Otázky zaměřuje na vyvozování informací a myšlenek, které nejsou v textu vyjádřeny přímo, na vyjasňování nejednoznačných významů, na představy a zkušenosti žáků, hledání a formulování jejich názorů a závěrů, na přesahy mimo text, nalézání souvislostí s aktuálními situacemi apod.

Text je proložen otázkami, ze kterých učitel vybere ty, které odpovídají úrovni žáků, času, který může práci s textem věnovat, případně záměru a účelu, pro který chce text využít.

Je vhodné domluvit nějaké znamení, podle něhož učitel pozná, že žáci zadanou část již přečetli.

Mladším dětem je možné text nastříhat a jednotlivé části očíslovat.

 

Pomůcky
Osobnost J. A. Komenský, text s otázkami.pdf (pro tisk)

Osobnost J. A. Komenský, text s otázkami.docx (pro úpravu)

 

Doporučený věk
10 - 15 let


 

Jan Amos Komenský

 

Barvy a štětce vykreslují jeho tvář, slova BOLEST, PRACOVITOST, ODVAHA, MOUDROST A LÁSKA vypovídají o jeho životě.

 • I vlastnosti se dají znázornit barevně. Jakou barvou případně jakými barvami byste znázornili bolest, pracovitost, odvahu...

 • Učitel se může zastavit i některého ze zvýrazněných slov a blíže je objasnit, zjistit, jak žáci vnímají jejich obsah ..., co je bolest fyzická a co duševní/psychická; jaká je hranice mezi pracovitostí a workoholismem; je rozdíl mezi označením moudrý a chytrý? Zná někdo člověka, o kterém se říká, že je moudrý?

 

Člověku se až nechce věřit, kolik bolesti se vešlo do života jednoho člověka! Ve dvanácti letech Janovi zemřeli oba rodiče. Jako mladý kněz a otec rodiny musel opustit ženu a dítě, skrývat se v lesích a podzemních úkrytech, bezmocně přihlížet krutostem páchaným na druhých. Na útěku před vojáky ho dostihla zpráva, že mu rodinu zahubil mor. Spisy a knihy, na kterých léta pracoval, shořely při požáru. Po čtyřiceti letech vyhnanství umírá v daleké cizině s touhou po domově a vyhaslou jiskrou naděje, že by se kdy on a ostatní čeští bratři mohli navrátit zpět do Čech.

 • Jsou i dnes ještě lidé ve světě vystaveni tolika formám utrpení, jaká  před 300 lety dolehla na Komenského?

 • Je patrné z přečteného textu, jak se Komenský s tolikerým utrpením vypořádal, jak tolika ranám osudu čelil?

 

Byl knězem a později biskupem Jednoty bratrské. Byl básníkem, spisovatelem a vyhledávaným učencem. Často stál na postu vyjednavače a ochránce lidí ve vyhnanství. Získal přízvisko učitel národů. Sepsal na 250 spisů a knih, z nichž velká část pojednává o škole, výchově a učení. Možná bychom jeho pracovitost dnes označili jako workoholismus, ale buďme v negativních soudech na adresu Jana Amose opatrní.

 • Komenský byl biskupem Jednoty bratrské. Souvisí to nějak s jeho vyhnanstvím ze země?

 

Jeho odvaha neřinčela zbrojí. Zbraní Komenského bylo pero. Bez bázně před vlastní nákazou se zapojil do boje proti morové epidemii. Když hrozilo Lešnu zničení znepřátelenými polskými šlechtici, byl rozhodnutý neutéct jako většina obyvatel města,  pokusit se vyjednat s nepřátelskými jednotkami smír. Teprve když bylo město v plamenech, jemu samému a jeho rodině šlo o holý život, uprchl do okolních močálů, kam se za ním pronásledovatelé neodvážili.

 • Jak jinak se dá prokázat odvaha, nežli se zbraní v ruce v boji?

 • Jak se dá bojovat perem?

 

Dospěl k moudrost, před kterou se skláněli panovníci a králové světa. Nebyly to jen vědomosti, které nabral ze škol a knih, byla to i jeho dovednost vidět podstatné myšlenky v nepřehledném labyrintu poznatků a poskládat je jako dláždění na cestě k lepšímu životu – k nápravě světa. Věřil, že když se podpoří dobro v každém člověku, bude více dobra mezi všemi lidmi. Pomáhal urovnávat sváry mezi panovníky a politickými vládci. Snažil se vyburcovat učené, zbožné a vynikající muže ke společnému úsilí pro nápravu světa.  Nejvíc ale věřil v dobré školství a dobré vzdělávání dětí. Učil, psal učebnice, vzdělával učitele a sklízel zasloužený věhlas a slávu. V jeho pojetí je škola radostí a hrou, otevřením dětské duše všemu poznávání světa, učením bez rákosky a donucování.

 • V  popisu doby, ve které Komenský žil, jsou uvedena slova nepřehledný labyrint, zlo, zmatek, potřeba napravit svět. Setkáváte se i v dnešní době s něčím podobným?

 • Jak byste charakterizovali (každý sám za sebe) dobré školství?

 • O jakém člověku by se dalo říct, že je moudrý. Znáte někoho takového ve svém okolí?

 

Poznal, že je možné unést všechnu tíhu a bolest života, když se člověk dokáže ponořit do svého nitra a otevřít srdce dobru a lásce. Lásce k Bohu, k lidem, k zemi a k životu. Věřil, že křesťanství a čisté Kristovo učení má sílu pomáhat lidem na cestě k této radostné životní vidině.

 • Jak rozumíte tomuto odstavci?

 

Práce s citáty J. A. Komenského I - doplň slovo

Pomůcky
Soubor citátů Komenského - doplň slovo.pdf (pro tisk)

Soubor citátů Komenského - doplň slovo.docx (pro úpravu)

 

Doporučený věk

10 – 15 let

 

Postup
Žáci obdrží pracovní list s citáty, ve kterých chybí jedno slovo. Úkolem je porozumět hlavní myšlence textu, vybrat z nabídky čtyř slov to, které odpovídá obsahu sdělení a vybrané slovo do citátu zapsat. Učitel vybere pro práci se třídou citáty podle úrovně žáků. 


A) Žáci pracují samostatně, každý na svém pracovním listu. Po dokončení práce žáci sdílejí výsledky ve dvojici (čtveřici), nejednoznačné výstupy diskutují v rámci čtveřice, případně v rámci celé třídy.

 

B) Žáci pracují ve dvojici, o výběru slova spolu diskutují. Ověření správnosti řešení provedou sdílením v rámci celé třídy.

 

C) Učitel citáty promítá postupně na tabuli, žáci samostatně nebo ve dvojici promýšlejí řešení, sdílejí výsledek, případně o něm diskutují. Učitel iniciuje diskuzi nad rámec základního zadání úkolu, přesahy do současnosti, aktuálního dění...

 

 

 

Doplň slovo
 
Z nabídky vyber to slovo, které v citátu chybí.
„ .......... snáze odcházejí než přicházejí.“
A) lidé                  B) peníze        C) války         D) nemoci

„ Nejspíše .......... pravdu poví.“
A) němej              B) hloupej       C) bohatej       D) vopilej
 
„Boháči bez .....,.... co jsou jiného než vepři v blátě ležící?“
 A) peněz             B) lidí             C) odvahy         D) moudrosti
 
 „Když nemáš ......... nezatouží nikdo tě vidět.“
 A) peníze            B) rozum         C) chuť            D) přátele
 
„Havraní křik "zí - tra, zí - tra" je zaručený .......... každého podniku.“
A) začátek             B) pohřeb        C) zisk            D) úspěch
 
„Vše ať se děje přirozeně, .......... ať se vzdálí ze všeho, co se děje.
  A) násilí               B) laskavost    C) odměna      D) smrt
 
„Šťastný národ, který má hojnost dobrých ...........“
 A) cest                 B) obchodů     C) škol            D) starostů
 
 „......... je dílna lidskosti.“
A) rodina               B) škola          C) Evropa       D) nemocnice
 
„Škola bez .......... je jako mlýn bez vody.
  A) kázně              B)  učebnic     C) školníka     D) střechy
 
„Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem ..........“
 A) ohně               B) radiátorů    C) kamen        D) lásky
 
„Zahálka je ......... člověka zaživa.“
A) postelí              B) odpočinkem C) cestou    D) hrobem
 
 „Šťastný je člověk, kterého varuje cizí...........“
A) státní příslušník B) cizí chyba    C) jeho matka  D) dobrý přítel
 
„Umění vládnout se zakládá na .........., nikoli na síle“
A) chytrosti          B) znalostech     C) moudrosti    D) autoritě 
 
„Bůh jistě chce, aby místo násilí byla mezi námi..........“
A) jednoduchost  B) faleš              C) závist            D) láska
 
        „Komu můžeš prospět, tomu  ………….“
        A) uteč                 B) prospívej    C) se vysměj      D) neříkej pravdu
 
„Nejbezpečnější cesta k míru je zapomenutí starých  ………..“
A) mincí               B) chyb           C) křivd              D) nápadů
 
„Bez pravidel, cvičení a  ………… se nikdo nic nenaučí.“
A) trestů               B) učitele       C) nářadí            D) příkladů
 
„Takový je příští  …………… , jak jsou vychováváni malé děti.“
A) díl seriálu         B) věk             C) týden              D) věk
 
„Ne bez souhlasu, ale z pochybností se rodí .............“
A) člověk              B) hloupost     C) pokrok             D) zisk
 
„Žárem v peci se zkouší zlato, ………… se zkouší lidská povaha.“
A) mazlením         B) trápením     C) nakupováním         D) spaním
 

 

Práce s citáty J. A. Komenského II - přiřaď k citátu známé přísloví

Pomůcky
Soubor citátů Komenského - přiřaď přísloví.pdf (pro tisk)

Soubor citátů Komenského - přiřaď přísloví.docx (pro úpravu)

 

Doporučený věk
 
10 - 15 let

 

Postup
Žáci obdrží soubor citátů J. A. Komenského a sadu kartiček českých přísloví. Úkolem je přiřadit ke každé myšlence Komenského jedno (dvě až tři) přísloví.

 

 

Citáty J. A. Komenského a česká přísloví
 
Zahálka je hrobem člověka zaživa.“
Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle.“
Co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny nic neodkládej.“
Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem lásky.“
Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.“
Činný život je v pravdě životem, zahálka hrob člověka za živa.“
Je věcí rozumnosti zdržovat se úsudku před plným poznáním věcí, zvláště pak slov a činů.“
 
 Neříkej, že vykonáš, ale konej!
Komu se nelení, tomu se zelení.
Ten dobře vládne jiným, kdo umí ovládnout sebe.
Spravedlnost bez moci je slabá, moc bez spravedlnosti je krutá.
Na velkých hodinách času je jen jediné slovo – TEĎ! Po ulici POTOM se dojde k domu NIKDY.
Láska hory přenáší.
Láska věří, láska vytrvá, láska má naději.
Odpuštění je jako strom. Zasaď ho a poroste.
Vydáš-li se na cestu pomsty, vykopej dva hroby.
Bez práce nejsou koláče.
Mladí ležáci, staří žebráci.
Dvakrát měř, jednou řež.

Práce s citáty J. A. Komenského III - Podvojný deník a Poslední slovo patří mně

Podvojný deník
Metoda Podvojný deník prohlubuje vztah žáka ke čtenému textu, probouzí asociace k vlastním zážitkům a zkušenostem. Pokud žáci pracují s metodou poprvé, je třeba způsob nové práce nejprve modelovat. Učitel přečte část textu a nahlas uvažuje o slovech, větách, myšlenkách, které ho v textu zaujaly, nahlas se rozhoduje pro výběr jednoho výrazu. Ten pak v textu zvýrazní (podtrhne). Žáci poté sami čtou učitelem zadanou část textu a tužkou podtrhávají slova, výrazy nebo celé věty, které se jim líbí, připadají jim zajímavé, něčím zvláštní, něco jim připomínají. Po dokončení práce se učitel ujistí, že všichni úkolu rozuměli. Stejným způsobem pak žáci pracují s dalšími částmi textu.

Po přečtení celého článku pak žáci vyberou z podtrhaných výrazů jeden a zapíšou ho na volný list papíru nebo pod text. Posledním úkolem je připojit k vybrané části textu zdůvodnění, čím zaujala, proč si ji žáci vybrali. I tuto práci je třeba nejprve modelovat. Učitel přečte výraz, který si vybral z článku a nahlas zdůvodňuje proč, čím ho zaujal. Někteří žáci budou inklinovat ke zdůvodnění, že se jim vybraná pasáž líbí. Tento komentář není přípustný. Pokud si někdo neví rady, dostane se mu od učitele pomoci.

 

Poslední slovo patří mně

Jeden žák přečte svůj vybraný úryvek. Učitel vyzve ostatní ve třídě, aby se pokusili odhadovat, proč si jejich spolužák vybral právě tento citát. Žáci vždy svůj názor zdůvodní, mohou reagovat na sebe navzájem a vyjadřovat souhlas či nesouhlas s názorem předchozím. Nikdy žádný výběr ani komentář nesmí zesměšňovat. Žáci neříkají, co si o citátu myslí oni sami, ale hledají důvody, pro které si mohl citát vybrat jejich spolužák. Své názory říkají přímo jemu: „Petře, myslím, že sis tento citát vybral proto, že... Žák, který přečetl vybraný citát, sám vyvolává ty, kteří se hlásí o slovo, aby odhadli jeho důvody, sám nijak (mimikou, slovně) nedává najevo, do jaké míry odhalili jeho důvod. Nakonec komentář ke svému vybranému citátu přečte a případně ještě doplní. Poslední slovo patří tomu, kdo vybíral citát. Poté může svůj citát přečíst další žák, vždy ale pouze dobrovolník.

 

Pomůcky
Soubor citátů pro práci metodou Podvojný deník a Poslední slovo patří mně.pdf (pro tisk)

Soubor citátů pro práci metodou Podvojný deník a Poslední slovo patří mně.docx (pro úpravu)

 

Doporučený věk

10 - 15 let


 

 

Soubor citátů pro práci metodou Podvojný deník
 
„Nevěřte všemu, co se vám předkládá: Zkoumejte všechno a přesvědčujte se sami!“
„Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek snášenlivost.“
„Neslibuj, že něco uděláš, nehonos se tím, co jsi udělal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily samy.“
„Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“
„Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle.“
„Komukoli můžeš prospět, prospívej rád, možno-li celému světu. Pomáhat (sloužit) a prospívat je vlastnost povah vznešených.“
„Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.“
„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo.“
„Tělo nechť každodenní své hýbání má. „
„Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství.“
„Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se.“
„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
„Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.“
„Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby.“
„Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“
„Vše ať se děje přirozeně, násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje.“
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.
"Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“

 

Práce s citáty IV - dramatizace

Pomůcky
Soubor citátů pro dramatizaci.pdf (pro tisk)

Soubor citátů pro dramatizaci.docx (pro úpravu)  

 

Doporučený věk
9 - 15 let

 

Postup
A) Učitel vybere z nabídky  8 - 10 citátů dle úrovně žáků. Žáci vytvoří dvou až tříčlenné skupiny. Každá skupina dostane vytištěný soubor citátů (učitel promítne soubor citátů na interaktivní tabuli). Každá skupina si vybere jeden citát, promyslí jeho dramatizaci a scénku nacvičí. Scénku může zvtárnit i jako pantomimu.
Skupiny postupně předvádějí své dramatizace, ostatní skupiny odhadují, který citát ze souboru byl představen. Odhad zapíší na papír. Poté, co se dozví výsledek, může následovat krátká reflexe zaměřená na způsob představení citátu i na jeho obsahovou stránku.

 

B) Žáci vytvoří dvou až tříčlenné skupiny. Každá skupina dostane dva citáty. Z nich vybere jeden, který zdramatizuje a předvede. Žáci mohou používat jednoduché rekvizity. Postup je stejný jako v předešlé aktivitě. 

 

 

Soubor citátů pro dramatizaci
 
„Boháči bez moudrosti co jsou jiného než vepři v blátě ležící?“
„Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klevety.“
„Člověk je bytost velice skvělá, jestliže je zkrocen opravdovou výchovou; nebude-li se však vychovávat aneb dostane-li se mu špatné výchovy, bude nejdivočejším tvorem ze všech, koho země rodí.“
„Je věcí rozumnosti zdržovat se úsudku před plným poznáním věcí, zvláště pak slov a činů.“
 „Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství.“
 „Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se.“
„Komukoli můžeš prospět, prospívej rád, možno-li celému světu. Pomáhat (sloužit) a prospívat je vlastnost povah vznešených.“
„Lidi jsou opičky, které se napodobují.“
„Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.“
„Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván.“
„Nejspíše vopilej pravdu poví.“
 „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“
Nevěřte všemu, co se vám předkládá: Zkoumejte všechno a přesvědčujte se sami!“
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“
„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vchází světlo, tam tma brzy buď řídne,
nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.“
„Škola bez kázně je jako mlýn bez vody. Přísnou kázeň je nutné udržovat ne pro vyučování, ale pro chování.“
 
„Tělo nechť každodenní své hýbání má.“
„Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?“
„Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“
„Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.“

Práce s citáty V - spoj významově blízké citáty

Pomůcky
Tabulka citátů č.1.pdf  (pro tisk)

Tabulka citátů č.2.pdf  (pro tisk)

Tabulka citátů č.3.pdf  (pro tisk)

Tabulka citátů č.4.pdf  (pro tisk)
 

Doporučený věk
10 - 15 let

 

Postup

 

A) lehčí varianta
Žáci obdrží tabulku s citáty umístěných ve dvou sloupečcích. Úkolem je spojit citát v levém sloupečku s citátem ze sloupečku pravého. Žáci pracují nejprve  ve dvojici, poté kontrolují provedení úkolu ve čtveřici a diskutují řešení, ve kterých nepanuje shoda. Po dokončení práce učitel iniciuje rozhovor nad citáty: Nad kterými dvojcemi citátů nepanovala mezi žáky shoda; proč; může mít úloha více akceptovatelných řešení; kterému citátu žáci porozuměli snadno, který byl obtížnější apod.
Ukázky tabulek viz níže.

 

Správná řešení: 

Tabulka č.1: 1B, 2C, 3A, 4D

Tabulka č.2: 1B, 2D, 3A, 4C

Tabulka č.3: 1C, 2B, 3D, 4A

Tabulka č.4: 1C, 2D, 3A, 4B

 

 

B) středně obtížná varianta
 Žáci obdrží soubor citátů. Úkolem je nalézt skupiny citátů, které jsou si blízké svým obsahem, myšlenkou. Skupiny podobných citátů žáci graficky nebo barevně označí. Dokáže někdo najít (a zdůvodnit) citát, který by mohl přináležet do více skupin? 
Výběr citátů a jejich rozmístění do pracovního listu je na učiteli. Počet a obtížnost volí podle úrovně žáků.

 

 

Ukázka významově blízkých citátů
 
 
„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a budeš i ty milován.“
„Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek snášenlivost.“
„Omnia sponte fluant, absint violencia rebus. - Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.“
„Člověk je svobodná bytost. Násilným donucováním se málo zmůže.“
„Mravního usměrnění se má dosáhnout především správnými příklady, vlídným slovem a vždy vřelou a upřímnou náklonností.“
„Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.“
 
 
„Člověk má rozum, aby rozeznával, svobodnou vůli, aby zvolil dobré nebo zlé.“
„Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván.“
 
 
„Nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek.“
„Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným peřím.“
 
 
„Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.
„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“
„Člověk je bytost velice skvělá, jestliže je zkrocen opravdovou výchovou; nebude-li se však vychovávat aneb dostane-li se mu špatné výchovy, bude nejdivočejším tvorem ze všech, koho země rodí.“
 
 
„Co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny nic neodkládej.“
„Činný život je v pravdě životem, zahálka hrob člověka za živa.“
„Každá práce celého člověka vyhledává.“
„Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná.“
„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“
 
 
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“
„Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.“

 

 

C) těžší varianta
Každý žák obdrží soubor citátů. Úkolem je nalézt vždy dva a více těch, které jsou si blízké svým obsahem, myšlenkou a vytvořit z nich skupiny.  Některé citáty mohou mít vazby na více skupin. Každý žák promyslí způsob, jak pomocí barev a grafických značek (teček, křížků, čar vedle textu, čar v textu...) vazby mezi citáty označí.
Po dokončení úkolu žáci sdílejí výstupy své práce, porovnávají způsoby grafického splnění úkolu.

 

 

Kompletní soubor citátů vhodných pro práci Spoj významově blízké citáty 
 
 
„Člověk má rozum, aby rozeznával, svobodnou vůli, aby zvolil dobré nebo zlé.“
 
„Komukoli můžeš prospět, prospívej rád, možno-li celému světu. Pomáhat (sloužit) a prospívat je vlastnost povah vznešených.“
 
„Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství.“

 „Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek snášenlivost.“
 
“Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne, nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.
 
 „Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným peřím.“
 
„Škola je dílna lidskosti.“
 
„Člověk je svobodná bytost. Násilným donucováním se málo zmůže.“
 
„Mravního usměrnění se má dosáhnout především správnými příklady, vlídným slovem a vždy vřelou a upřímnou náklonností.“
 
 „Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“
 
„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

„Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol.“
 
„Člověk má rozum, aby rozeznával, svobodnou vůli, aby zvolil dobré nebo zlé.“
 
„Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván.“
 
„Nevěřte všemu, co se vám předkládá: Zkoumejte všechno a přesvědčujte se sami!“
 
„Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku.“
 
„Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.“
 
„Nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek.“
 
„Omnia sponte fluant, absint violencia rebus. - Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.“
 
„Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným peřím.“
 
„Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce."
 
„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“
 
„Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.“
 
„Co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny nic neodkládej.“
 
„Činný život je v pravdě životem, zahálka hrob člověka za živa.“
 
„Člověk je bytost velice skvělá, jestliže je zkrocen opravdovou výchovou; nebude-li se však vychovávat aneb dostane-li se mu špatné výchovy, bude nejdivočejším tvorem ze všech, koho země rodí.“
 
“Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“
 
„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“
 
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
 
„Každá práce celého člověka vyhledává.“
 
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“
 
„Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná.“
 
„Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.“
 
 
 
Tabulka citátů č.1
Tabulka citátů č.1
Tabulka citátů č.2
Tabulka citátů č.2
Tabulka citátů č.3
Tabulka citátů č.3
Tabulka citátů č.4
Tabulka citátů č.4
scroll to top