Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Dílo: Velká didaktika


 

Aktivity uvedené v tomto oddíle směřují k cíli:

 

2. stupeň
Znát nejvýznamnější díla, dokázat stručně charakterizovat jejich zaměření a význam

Žák zná názvy dvou až tří Komenského spisů, umí stručně popsat jejich zaměření a objasnit důvody, proč je Komenský vytvořil, co bylo jeho cílem: Brána jazyků otevřena - nová učebnice latiny, nové metody výuky; Labyrint světa a ráj srdce – pohled na  nefunkční a nespravedlivou společnost plodící lidské utrpení; nalezení cesty z utrpení ve vlastním dobrém a láskyplném srdci; Všeobecná náprava věcí lidských – cesta k humánnější společnosti, k všeobecně dobrému životu.

 

Seznam příspěvků

 

  • Učení podle Komenského
  • Citáty o škole, výchově a vzdělávání

Učení podle Komenského

Pomůcky

Didaktické principy.pdf (pro tisk)

 

Zaujmout a zároveň naučit – to je jedna z klíčových myšlenek Komenského týkající se výuky ve škole. Jak na to, to mohou promýšlet společně s učitelem i žáci.Žáci vytvoří tří až čtyřčlenné skupiny. Každá skupina dostane list s popisem Komenského principů jak učit, aby se docílilo toho, že výuka zaujme a zároveň naučí.
Žáci si ve skupinách přečtou první princip. Učitel se přesvědčí, zda mu žáci rozumějí, doplní ho, dovysvětlí, případně obohatí o konkrétní příklady. Postupně takto se žáky projde i další principy.
Učitel na tabuli zapíše výukové oborové téma, které právě se žáky probírá nebo se probírat chystá, případně vybere vhodné téma probírané právě v jiném předmětu (přírodovědě, dějepise, zeměpise...). Úkolem skupin je navrhnout různé výukové postupy, o nichž se žáci domnívají, že by splnily podmínku: zaujmout a naučit. Žáci se při práci opírají o Komenského principy.
Práce ve skupině začne brainstormingem. Každý člen sám za sebe navrhuje, co jeho osobně by bavilo ve výuce navrženého tématu, jak on by si představoval výuku, která ho zaujme, co by se chtěl naučit a jakým způsobem, který Komenského princip je mu blízký. Náměty žáci stručně zapíší a následně sdílejí se spolužáky ostatních skupin.
Učitel zápisy vybere a na základě některých žákovských podnětů připraví lekci Učíme podle Komenského.

 


Reflexe:
a) Žáci sdílejí své dojmy z výuky, reflektují, které aktivity je zaujaly a jaké postupy jsou blízké jejich způsobu učení.
b) Žáci se snaží rozpoznat, které principy Komenského byly v lekci uplatněny.

 

Obměna 1
Žáci ve skupině po úvodním brainstormingu vyberou jeden učební postup (metodu, aktivitu) a tu rozpracují do takové podoby, aby mohla být využita ve výuce. Metody/aktivity budou představeny až v další výukové hodině za několik dní, aby si žáci stačili připravit pomůcky, pokud se o ně jejich návrh výuky opírá.

 

Obměna 2
Žáci si do skupin vylosují jeden didaktický princip, každá skupina jiný. Pro zadaný princip pak vymýšlejí návrhy, jak ho uplatnit ve výuce.

 

 

Princip č.1
Učení o světě by nemělo být rozkouskované na hromádky vědomostí a ty pak vyučované   nepropojeně v různých předmětech. Děti by se měly učit nahlédnout svět jako celek, poznávat, jak jedna událost ovlivňuje mnoho dalších, a to jak v dobrém, tak ve zlém. Učit by se měla důležitá aktuální témata, ne předměty. Žáci by se měli umět dívat na věci z různých úhlů pohledů, rozumět tomu,  jak spolu věci souvisejí.
 
Princip č.2
Nejdřív je třeba učit děti tomu, co je jim nejblíže, co vidí kolem sebe, co denně zažívají, co je zajímá..., pak teprve tomu, co nikdy neviděly, nezažily, co je jim vzdálené a ani nevědí, proč se tomu ve škole učí. Žák by měl umět odpovědět na otázku, proč se o té či oné věci učí, jaký přínos z toho má nebo v budoucnu může mít.
 
Princip č.3
Umět číst text a rozumět mu je důležité, často zajímavé a dokonce někdy i zábavné. Děti ale mají rády obrázky. Učení pomocí obrázků jim jde snadněji.
 
Princip č. 4
Při výuce ať jsou zapojeny všechny smysly, nejen rozum. Sluch máme nejen k tomu, abychom naslouchali výkladu učitele, zrak nejen na rozlišování písmen, slov a vět v textu, hmat na vnímání povrchu tužky a pera po dobu několika hodin denně, čich  na detekování méně či více lahodných výparů ze školní kuchyně. Vnímat svět všemi smysly je pro tělo i ducha skutečným zážitkem.
 
Princip č. 5
Pokud se má učivo natrvalo ukotvit v paměti, je třeba ho OPAKOVAT. Probraná látka bez důkladného opakování má malou šanci zůstat v paměti dlouhodobě. Opakování nemusí být vždy nezáživné. Komenský například psal žákům malé divadelní hry v latině a zkouškami na představení pro rodiče  děti učil cizí jazyk.
 
Princip č. 6
Každý žák má jiné nadání a jiné schopnosti. Někdo si snadno pamatuje data, někomu jde matematika, někdo umí psát správně gramaticky, jiný krásně kreslí, má pořádek v lavici, dělá mu radost pomáhat ostatním... Všichni ale mají právo na to, aby zažívali ve škole úspěch a rozvíjeli to, k čemu mají nadání.
 
Princip č.7
Chybování je třeba tolerovat. Nikdo nechybuje proto, že by chybovat chtěl. A proč by kdo také chtěl? Chybami se člověk učí. Škola by měla naučit děti především postoji k chybě. Děti by měly umět chybu přijmout, poučit se z ní, napravit, co bylo chybou způsobeno, případně se za ni omluvit, pokud někomu uškodila.
 
Princip č. 8
Aktivní při výuce mají být žáci, méně učitel.
.........................................................................................................................................................
 
Princip č. 9
Netrestat neznalost, nedonucovat, ale vést k odpovědnosti za to, co člověk dělá. Tak by měla vzdělávat a vychovávat škola.
 
Princip č. 10
Učme se od přírody.

Citáty o škole, výchově a vzdělávání

Pomůcky

Citáty o škole.pdf (pro tisk)

Citáty o škole.docx (pro úpravu)

 

Každý žák obdrží soubor citátů. Označí ty, které rezonují s jeho osobní zkušeností ze školního prostředí.

 

Varianta1
Žák vybere jeden z označených citátů, promyslí zdůvodnění, proč vybral právě tento, jaká jeho konkrétní zkušenost se k němu váže. Komentář k vybranému citátu zapíše. Žáci pak navzájem sdílejí své komentáře na vybrané citáty a podle časových možností o nich komunikují.

 

Varianta 2
Každý žák vybere jeden citát, o kterém by chtěl diskutovat se spolužáky a s učitelem. Učitel nebo žáci navrhnou postup, jak zjistit, který citát má ve třídě nejvyšší preference. Vybraný citát pak třída volně komunikuje nebo o něm diskutuje facilitovanou řízenou debatou. Zvlášť vhodná je v případě, že dojde k vyhranění protichůdných názorů. Zajímavá by mohla být situace, kdy jeden názor zastávají žáci a opačný názor učitel.

 

Varianta 3

Žáci označí 1 – 3 citáty, které popisují něco, co v současné škole není běžné nebo se vyskytuje jen ojediněle.
 

 

Citáty o škole, výchově a vzdělávání
 
„Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.“
„Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol.“
„Omnia sponte fluant, absint violencia rebus. - Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.“
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
„Škola je dílna lidskosti.“
„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“
„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“
„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“
„Nechci nikomu nic vyčítat, nikoho kárat pro jeho chyby ani nikoho přímo či nepřímo urážet. Vím totiž, že nikdo nechybuje proto, že by chybovat chtěl.“
„Člověk je bytost velice skvělá, jestliže je zkrocen opravdovou výchovou; nebude-li se však vychovávat aneb dostane-li se mu špatné výchovy, bude nejdivočejším tvorem ze všech, koho země rodí.“
„Škola má učit o našem vlastním lidském poslání, o lidském úkolu ve společném domově svět.“
„Nikoli učební plán sestavený z předmětů, nikoli hromada vědomostí jednotlivých disciplín. Jakkoliv velká rozkouskovaná hromada poznatků zůstane vždy nakonec jen hromadou, skladištěm vědomostí.“
„Člověk je svobodná bytost. Násilným donucováním se málo zmůže.“
„Škola bez kázně je jako mlýn bez vody. Přísnou kázeň je nutné udržovat ne pro vyučování, ale pro chování.“
„Mravního usměrnění se má dosáhnout především správnými příklady, vlídným slovem a vždy vřelou a upřímnou náklonností.“
„Blesky a hromobití (tresty) se připouštějí jen ve výjimečných případech a těchto prostředků se musí používat bez rozčilování, hněvu a zášti, aby viník sám pochopil, že trest mu byl uložen jako hořký lék předepsaný lékařem.“
„Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.“

 

scroll to top