Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Úvod


 

Cesta ke znalostem o  lese a porozumění vztahům mezi stromy a živou a neživou přírodou by měla jít ruku v ruce s probouzejícím se dětským zájmem o stromy, s dětskou zvídavostí a vnímavostí k tomu, co roste a žije v  bezprostředním okolí.  Výuku by měl provázet zážitek.
Didaktická práce s informacemi na 1. stupni by se měla opírat z větší části na tom, co mohou děti pozorovat,  objevovat a  zkoumat, méně pak na informacích, které jim někdo sdělí nebo které získávají z učebnic, textů a knížek.
Učitel vede prohlubující se poznání tématu  tak, aby se zároveň s fakty učili žáci  uvažovat o souvislostech a vztazích, vyvozovali své vlastní jednoduché závěry, aby to, co  vypozorují,  uměli různým způsobem zaznamenat, třídit a sdílet. Od počátku se však mohou žáci učit komunikovat  téma v odborných pojmech, rozšiřovat si slovní zásobu.
Didaktická práce by měla být učitelem připravena tak,  aby se zároveň s prohlubujícím se porozuměním tématu a podporou rozumových dovedností rozvíjela i senzitivní stránka osobnosti žáků. Žáci na prvním stupni jsou ještě ve velké míře otevřené podnětům, které, probouzejí soucítění s živou a neživou přírodou, ochotu pečovat, pomáhat a chránit. Mladší děti mají rády pohádkové příběhy, ve kterých stromy a zvířata vystupují jako lidé. Měli bychom této otevřenosti využít a výuku obohatit o práci s kvalitními beletristickými texty a knížkami, s  jejich uměleckými hudebními,  výtvarnými a dramatickými přesahy. Pro mladší žáky, stejně jako pro starší ročníky, je důležité vnímat svět celostně z více úhlů pohledů, prostřednictvím více zdrojů poznání.  

Níže uvedená nabídka  výukových aktivit směřuje k oběma didaktickým cílům – specificky oborovým/odborným  i cílům obecně lidským.

 


Cíle 1. stupeň 
 


Vybavit žáky základními znalostmi o fungování ekosystému les, porozuměním principům, vztahům a vazbám stromů k ostatním druhům rostlin a živočichů, k živé a neživé přírodě (proměny v závislosti na prostředí a čase), vlivu stromů/lesa na kvalitu životní prostředí; základními znalostmi o dřevu jako obnovitelné surovině, historickém vývoji  a aktuálních trendech jeho využívání pro člověka.


Prohloubit porozumění tomu jak funguje les, základy ekologické, sociální a ekonomické funkce lesa.




 

 


 

scroll to top