Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Získávání informací


 

Cesty ke znalostem o stromech a lese a porozumění vztahům mezi stromy a živou a neživou přírodou jsou rozmanité. U mladších žáků 1. a 2. tříd by mělo být získávání informací opřeno především o to, co děti kolem sebe vidí, na co si mohou sáhnout, k čemu přivonět, co pozorovat, s čím experimentovat... Zážitek a emoce hrají v tomto věku velkou roli, významně podporují učení.  Zdrojem informací mohou být jak populárně naučné texty a encyklopedie, tak narativní texty a beletristické knížky s lesní tematikou. Zdrojem informací jsou si samozřejmě i děti sobě navzájem. Pečlivě vážit je však třeba zprostředkování informací dospělými! Je důležité nezahltit děti přemírou předávaných poznatků, neobrat děti o možnost přicházet na věci vlastní cestou. Mladší děti by měly vědomosti získávat primárně na didaktických vycházkách.
Níže uvedené příspěvky nabízejí: metody a inspirace pro výuku opřenou o pozorování a zkoumání stromů v okolí školy, badatelské aktivity, seznamy vhodných populárně naučných a beletristických knížek, narativní texty (lesní pohádky a příběhy), náměty pro didaktické vycházky, metody vzájemného učení.  
 

I výuka žáků 3. - 6. tříd by měla být z velké části zážitková, opřená o vlastní pozorování a zkoumání.
Pro vzájemné učení již může učitel využít složitější metody, ve větší míře může být on sám nebo jiní dospělí zprostředkovatelem poznatků o stromech a lese. Stále však platí pravidlo neobrat žáky o zážitek vlastní cesty k poznání. Důležitým zdrojem poznání jsou jednodušší odborné texty, tabulky, schémata, mapy a filmové dokumenty. Z narativních textů lze využít příběhy a stromové legendy.
Níže uvedené příspěvky nabízejí: metody a inspirace jak získávat poznatky o stromech a lese v nejbližším okolí školy, obce a regionu, seznamy vhodných populárně naučných a beletristických knížek, jednoduché odborné texty, stromové legendy a lesní příběhy, filmové sekvence zaměřené na aktuální problémy hospodaření v lesích ČR, náměty na vzájemné učení, inspirace na didaktické vycházky.  
   
Informace o stromech a lese by starším žákům 7. až 9. měly především umožnit tvořit jejich vlastní jednoduché závěry; uvažovat o vztazích a souvislostech uvnitř i vně ekosystému; porozumět příčinám a důsledkům dobré i nešetrné péče o stromy a les; umožnit jim posoudit efekt různých řešení krizových a kalamitních situací, případně informace umožňující navrhovat vlastní řešení místních problémů a občanských aktivit. Tento oddíl je úzce provázaný s oddílem Problémová výuka.
Níže uvedené příspěvky nabízejí: metody a inspirace pro práci s informacemi z nejbližšího okolí školy, obce a regionu, seznamy  vhodných populárně naučných a beletristických knížek, odborné texty,  filmové sekvence zaměřené na aktuální problémy hospodaření v lesích ČR, náměty na vzájemné učení.  

 

 

  • Stromy kolem nás - první a nejbližší zdroj poznatků o tématu
  • Didaktické vycházky
  • Vzájemné učení - informace od spolužáků
  • Odborné texty, populárně naučná literatura
  • Filmové, dokumentární sekvence
  • ICT - elektornické nosiče informací
  • Obrazové dokumenty, powerpointové prezentace
  • Badatelství
  • Různé