Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Pozorování a poznávání přírody


 

  • Solitérní stromy 
  • Průzkumníci
  • Vlastnosti přírodnin
  • Káně

Solitérní stromy

Doporučený věk  5 – 11 let
Zaměření  Didaktická hra rozvíjí dovednost soustředěně pozorovat a pozorované sdílet
Pomůcky papír, tužka

Učitel vybere v okolí školy solitérní strom. Vyzve děti, aby si ho pozorně prohlédly, prozkoumaly, "osahaly" všemi smysly, a pak o něm podaly vyčerpávající zprávu: jak je asi strom starý, jak je vysoký, kolik měří obvod jeho kmene, jak vypadají jeho listy, čemu se podobají, jak vypadají, voní, případně chutnají jeho plody, komu mohou být potravou, k čemu se dají použít, co je v nejbližším okolí stromu, co zajímavého je vidět na jeho kůře, zda je strom zdravý nebo jsou jeho kůra a listy napadeny, komu z živočichů může být domovem ... Na průzkum mají děti vymezený čas. po uplynutí stanovené doby žáci různým způsobem svá zjištění sdílejí.
Učitel může "prozradit" další informace, které děti samy neodhalily nebo pro žáky připravit navazující činnosti, pomocí nichž se mohou o stromu dozvědět víc. 
Ke stromu se mohou děti vracet vícekrát, pozorovat jeho proměny v čase, porovnávat ho se stromy stejného druhu a s jinými stromy v okolí, prohlubovat si poznání o jeho životě. 

 

DVA STROMY
Žáci pozorují a zkoumávají dva stromy stojící vedle sebe. Porovnávají tvar jejich koruny, tvar, barvu a strukturu listů a plodů, strukturu a anomálie na kůře, stáří stromů... Srovnávají, čím jsou si podobné a čím se liší. Učitel může děti vyzvat, aby našly a spočítaly co nejvíce podobných znaků.

 

Průzkumníci

Doporučený věk  5 – 11 let
Zaměření  Didaktická hra rozvíjí dovednost soustředěně pozorovat a pozorované sdílet
Pomůcky papír, tužka, lupa

Učitel vymezí prostor lesa nebo úsek lesní cesty. Žáci pracují v malých skupinách. Úkolem skupin je prozkoumat vymezenou lokalitu, zjistit  o ní pouhým pozorováním bez atlasů a klíčů co nejvíce informací: počet zastoupených druhů stromů, případně i jejich názvy,  nejstarší a nejmladší strom, jak je rozmístěný "stromový dorost", které druhy semenáčků dokázaly pod svými mateřskými stromy vyrůst a které druhy stromů tu své stromové děti nemají,  "stopy" po zvěři a lidech, poškození a nemoci stromů, živé a neživé přírodniny, zajímavosti a zvláštnosti.
Po uplynutí stanovené doby si žáci výsledky průzkumu různým způsobem sdělují.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti přírodnin - jaký, jaká, jaké?

Doporučený věk  5 – 11 let
Zaměření  Didaktická hra rozvíjí dovednost výstižně pojmenovat vlastnosti pozorovaných  přírodnin
Pomůcky papír, tužka

 

Děti s učitelem procházejí lesem, jsou pozorní ke všemu, co vidí kolem sebe. Pro nalezené přírodní objekty hledají nejrůznější obvyklé i zvláštní výrazy, kterými by vystihly jejich vlastnosti:
mech - mokrý, vlhký, měkký, hebký, nasáklý...
kůra - tvrdá, drsná, hnědá, poraněná, odlupující se, vrásčitá...
větev - hladká, poraněná, suchá, sukovitá...
pařez - ztrouchnivělý, porostlý, mohutný, starý...

 

průsvitný list
průsvitný list
zrcadlová studánka
zrcadlová studánka

Určování přírodnin pomocí atlasů a klíčů

 

 

Doporučujeme jednoduché klíče a atlasy:
Klíč k určování drobných bezobratlých živočichů, Rezekvítek,z.s.
Klíč k určování obojživelníků, Divizna
Klíč k určování hmyzu, Divizna
Klíč k určování stromů podle listů, Rezekvítek
Miniatlas stromů pro nejmenší, UBU

Káně

Doporučený věk  5 – 7 let
Zaměření  Didaktická hra rozvíjí dovednost rozlišovat různé druhy stromů.
Pomůcky kladívko
 
Vedoucí hry vymezí lokalitu – prostupný, bezpečný úsek lesa s minimálně dvěma druhy stromů. Společně s dětmi pozorně lokalitu projde a odstraní nebezpečné větve na zemi a kmenech do výše očí. Děti se nejprve učí podle kůry a dalších znaků rozeznat druhy stromů v lokalitě. nejprve dva druhy, později tři a více. 
Hra se hraje podobně jako Pan čáp ztratil čepičku na dvojverší: 

Pozor děti, káně letí,
honem domů, ke svým stromům – břízám (borovicím...)

Jeden hráč stojí uprostřed území, odříkává rýmovačku, na jejím konci pojmenuje jeden ze zastoupených stromů. Ostatní děti stojí kolem něj, po vyslovení názvu stromu se rozeběhnou a snaží se pojmenovaného stromu dotknout dříve, nežli jim dá honící hráč babu.
Učitel postupně zvyšuje obtížnost, do hry zapojuje další druhy stromů v loalitě, případně vybere lokalitu novou s větším zastoupením různých stromů.
scroll to top