Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Klíčová slova - Popis metody

Seznam článků
Popis metody
Praktické ukázky
Video

Učitel vybere čtyři nebo pět slov, která jsou klíčová pro pochopení látky či smyslu textu, a napíše je na tabuli. Každý z žáků samostatně či ve dvojici má pět minut na to, aby si promyslel, jak spolu mohou tato slova/pojmy souviset a jaký vztah mají k tomu, co se bude probírat nebo číst v následujících minutách. Po uplynutí času své domněnky prezentují před třídou. Učitel je nabádá, aby svá sdělení zdůvodnili. Posléze žáky vyzve, aby pozorně sledovali, zda se jejich domněnky v průběhu výkladu nebo při čtení textu potvrdí. Po probrání látky či přečtení textu žáci zhodnotí, do jaké míry se jejich názory shodovali s právě získanými informacemi.

 

Charakteristika metody

Metoda je vhodná pro práci s beletrií i odborným textem. Žák je při ní vyzván, aby vytvářel souvislosti, dohadoval se, hledal v tom, co již zná. Metoda je velmi vhodná před tím, než se nějaký text začne číst či před započetím nové látky - pomůže žákům získat zájem o téma, protože jsou jejím prostřednictvím tázáni na své názory, zkušenosti, znalosti. Procvičují si při ní dovednost předvídat další vývoj textu, která sama o sobě je důležitá pro učení. Při použití metody nejde o to, zda se žáci trefí, nevyhodnocuje se, kdo nejlépe odhadl souvislosti. Naopak cílem je, aby si žáci zvykli přemýšlet, hledat ve svých zkušenostech, znalostech a své názory podkládali argumenty.

Práci s klíčovými slovy je možné použít i na konci přečteného textu (probrané látky), kdy žákům pomůže zreflektovat, co se naučili. Učitel je může vyzvat, např. aby sami vymysleli pět klíčových slov a napsali, jak spolu souvisejí, případně se jich zeptá, v jakém vztahu jsou klíčová slova z úvodu hodiny.

 

Postup, jak zavádět metodu do výuky

1)     Je vhodné žákům práci s klíčovými slovy ukázat nejprve na nějaké jednodušší problematice. Např. u mladších dětí na nějaké bajce. Na tabuli můžete napsat např. slova: liška, kočka, vychloubání, lezení na strom, lovci, útěk.  Řekněte  žákům, že všechna tato slova se nacházejí v jedné bajce a položte si otázku, jak spolu mohou daná slova souviset a nahlas říkejte své názory: „V bajce bude vystupovat liška a kočka, liška se asi bude vychloubat, protože většinou vystupuje jako postava, která se chlubí. Nebo je možné, že se vychloubá kočka? Mohla by se chlubit, že vyleze na strom a liška ne, ale jak s tím pak souvisejí lovci? Mohli přijít a ulovit lišku, která před nimi nemohla utéct na strom. Je to ale bajka a tam má být nějaké poučení: vrátím se k původnímu názoru, vychloubala se zřejmě liška, zřejmě že všechno umí, jen neumí vylézt na strom, lovci ji chytili, protože se před nimi nemohla schovat a utéct nestihla..."

2)     Pokračujte s nácvikem hledání souvislostí nejprve ústně, vyptávejte se, co žáky vede k jejich názoru. Pomáhejte jim otázkami typu: "Ty říkáš, že spolu souvisí...., proč si to myslíš? Čím bys svůj názor podpořil? Znáš třeba nějakou podobnou situaci ze svého života...."

3)     Pokud to situace dovolí, nechte zaznít i více teorií, vyzvěte žáky, aby na sebe navzájem reagovali, vyjadřovali jiný názor než spolužák.

4)     Pochopí-li žáci princip práce s klíčovými slovy, je vhodné jim zadat sepsání jejich verze/hypotézy příběhu písemně, aby následně mohli lépe porovnat, do jaké míry se jejich názory shodovali s tím, co se dozvěděli/přečetli.

 

Praktické poznámky

U menších dětí není nutné zpočátku používat název metody, posléze je ale vhodné pojem „klíčová slova" vysvětlit, protože se s ním budou běžně setkávat při svém dalším studiu, mimo jiné i při vyhledávání na internetu.

 

Možné otázky pro zpětnou vazbu

  • Pomohla vám napsaná slova pochopit, o čem text bude?
  • Pokud ano, jak vám pomohla? Pokud ne, proč? Byla slova nevhodně vybraná? Vybrali byste jiná?
  • Co bylo pro vás dnes nejzajímavějším zjištěním?
  • Jaká informace od tvého spolužáky ti lépe pomohla pochopit smysl textu/probírané látky?

 

Jiný způsob zpětné vazby

(zadání pro žáky)

V mém příběhu vystupují postavy (postava), příběh má začátek, zápletku, řešení:

..............

Spojil jsem klíčová slova do příběhu a využil jsem při tom těchto motivů nebo postupů známých z četby:

..............

Klíčová slova jsem použil v odpovídajícím významu (rozumím slovům)?

Ano - Ne

Soustředil jsem se na práci po vymezenou (potřebnou) dobu?

Ano - Ne

Svůj příběh jsem přečetl partnerovi nebo celé třídě?

Ano - Ne

 

Mgr. Irena Poláková

scroll to top