Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Pětilístek - Popis metody

Seznam článků
Popis metody
Praktické ukázky
Videa

 

Pětilístek je pětiřádková „básnička“ (název pochází z francouzského cinquains – pět), která pisatele vede, aby své názory a znalosti shrnul podle následujícího schématu.

Do první řádky napíše jednoslovný název pro téma (obvykle podstatné jméno). Do druhé řádky vepíše dvouslovný popis tématu, jeho podstatných vlastností, jak je vidí pisatel (odpověď na otázku: Jaké je téma?). Třetí řádku sestaví ze tří slov vyjadřujících dějovou složku tématu – tedy, co „téma“ dělá nebo co se s ním děje. Do čtvrté řádky autor pětilístku napíše větu o čtyřech slovech, která se vztahuje k tématu (sloveso může chybět).

Do poslední řádky vymyslí jednoslovné synonymum, které rekapituluje podstatu tématu.

 

Schéma Pětilístku:

Název (obvykle podstatné jméno).                                                                    _________

Popis (jaký/á je?)                                                                                    _________ _________

Co dělá?                                                                                    __________  __________  _________

Věta o čtyřech slovech.                                                         ________ _________ _________ _________

Opětná formulace podstaty (synonymum).                                                     _________

 

Příklad:

sopky

rudé      horké

vybuchují    hoří    kouří

velká   přírodní  ohňová   pec

peklo

 

Charakteristika metody

Pětilístek patří mezi metody, které obvykle snadno zvládnou již malí žáčci, může se proto mylně zdát, že je vhodný hlavně pro ně. Není tomu tak. Podstatou metody je dovednost shrnout stručně nějaké téma, názor, svůj postoj. Vytvoření této jednoduché „básničky“ po jejím autorovi vyžaduje, aby svůj názor, své pojetí tématu či vědomosti vyjádřil co nejvýstižněji. Současně je metoda velmi bezpečná, protože je zřejmé, že každý žák píše sám podle sebe, a nehodnotí se, co je a co není tzv. špatně – cílem je umožnit žákovi vyjádřit vlastní uchopení a pochopení problematiky. Metodu je vhodné použít v závěrečné fázi hodiny, kdy si žáci mají vytvořit vlastní koncept toho, co se naučili. Také se může použít na začátku hodiny, v níž žáci budou navazovat na něco známého, v tomto případě je možné na konci lekce vytvořit pětilístek nový a porovnat je mezi sebou. Překvapivě funguje tato jednoduchá metoda i u témat, s jejímž pochopení mají žáci potíže. Oni sami své znalosti shrnou, učitel ví, na co může navázat, a současně se mu odhalí míra pochopení probraného tématu.

 

Postup, jak zavádět metodu do výuky

1)     Vysvětlete žákům metodu.

2)     Jednotlivé pokyny pište postupně na tabuli.

3)     Nechte žáky, aby si své výtvory přečetli ve dvojici a sami doporučovali něčí práci k přečtení.

4)     Vyzvěte žáky, aby se ptali mezi sebou, proč napsali právě to či ono.

5)     Nechte žáky přečíst několik prací, odvolávejte se na to, co v nich zaznělo. Ptejte se, proč žáci zvolili tu či onu formulaci.

6)     Až žáci metodu zvládnou, mohu vytvářet ve dvojici či skupině společný pětilístek, tj. nejprve vytvoří každý svůj a posléze se snaží dohodnout, které z formulací zvolí pro společný.

 

Praktické poznámky

Není vhodné žákům zadávat Pětilístek pomocí slovních druhů, tj. první řádek podstatné jméno, druhý řádek přídavná jména, třetí řádek slovesa... Přestože v závěru opravdu výsledný Pětilístek podobně vypadá, pokud učitel zadá metodu tímto zjednodušeným způsobem, připraví žáky o možnost nad tématem hlouběji přemýšlet. Nebudou-li žáci zadání rozumět, je lépe uvést příklad, než se uchýlit k vysvětlení pomocí slovních druhů.

 

 

Možné otázky pro zpětnou vazbu:

Která informace/souvislost, kterou měli ve svých Pětilístcích tví spolužáci, tě nejvíce zaujala?

 

Mgr. Irena Poláková

scroll to top