Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu osady Žebrák

 

Některá místní jména jsou zcela neprůhledná, jiná se naopak jeví jako zcela jasná. Jméno Žebrák bychom na první pohled zařadili spíše do té druhé skupiny. Co by na tomto názvu přece mohlo být nejasného, s čím jiným, než s žebráním a žebráky by mohlo jméno této vsi souviset? Nesmíme se však nechat zmást, a to ani některou starší odbornou literaturou.

Například Antonín Profous skutečně dává místní jméno Žebrák, které patří několika obcím v Čechách, mimo jiné také městečku a hradu nedaleko Hořovic, do souvislosti s podstatným jménem žebrák a se slovesem žebrat. Takto pojmenované osady se vykládají jako místa chudá, nevýnosná. U hradu Žebráku se pak předpokládá určitá souvislost s některým žebravým mnišským řádem. Tento hrad měl skutečně latinské jméno Mendicus (tj. žebrák) a obdobné německé pojmenování Bettlern. Tato jména však vznikla překladem českého jména Žebrák, které však bylo již ve středověku vysvětlováno mylně. Jeho původ je totiž zcela jiný.

Abychom odkryli skutečný původ jména Žebrák, nestačí udělat si výlet na hrad nedaleko Hořovic, který má stejné jméno jako naše ves patřící k obci Nečín. Z hradu Žebráku se budeme muset vydat ještě několik kilometrů směrem na západ. Za obcí Líšná objevíme velmi skromné pozůstatky hradu Řebřík. Jeho jméno nám může hodně napovědět, ale opět se nesmíme nechat zmást podobností jména se slovem žebřík. S ním jméno sice souvisí, ale jen velmi nepřímo. Podstatné jméno žebřík mělo ve staré češtině podobu řebří a bylo utvořeno od slova žebro, ve staré češtině užívaného i v podobě řebro. Žebřík byl pojmenován obrazně podle toho, že svou podobou připomínal žebra, části lidského i zvířecího těla. Jméno hradu Řebřík se slovem žebřík nesouvisí, bylo utvořeno přímo od slova řebro, žebro. Toto pojmenování vycházelo ze skutečnosti, že svah, na kterém byl hrad založen, svou podobou připomínal žebro.

Stejně tak i pojmenování Žebrák označovalo místa na příkrém svahu připomínajícím žebro. Dobře tomu odpovídá jak poloha hradu na Hořovicku, tak našeho Žebráku, který je součástí obce Nečín. Později bylo toto jméno mylně dáváno do souvislosti s podstatným jménem žebrák, označujícím toho, kdo žebrá.

Takováto obrazná pojmenování svažitých, kopcovitých míst založená na podobnosti s částmi lidského i zvířecího těla byla u nás zvláště v minulosti velmi častá. Podobně vzniklo například i jméno blízké obce Čelina, které bývá sice někdy vykládáno z osobního jména údajného zakladatele vsi, daleko pravděpodobnější je však výklad, že šlo výrazný terénní útvar, který byl v okolní krajině podobně nápadný, jako je čelo na hlavě.

Pavel Štěpán

scroll to top