Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Čtení s předvídáním - Popis metody

Seznam článků
Popis metody
Praktické ukázky

 

Popis metody

Vhodný text učitel rozdělí na několik částí. Po přečtení každé z nich se žáci pokoušejí předvídat, jak bude text pokračovat dále - svá očekávání si zapisují do tabulky předpovědí. Své domněnky zdůvodní důkazy z přečteného textu, z nějaké obdobné situace či vlastní znalosti tématu. Následně si část textu přečtou a srovnají svůj názor s tím, jak se text skutečně vyvíjel.  O svých závěrech diskutují ve dvojici i v celé skupině, odpovídají na další doplňující interpretační otázky.  Na závěr každé části do tabulky předpovědí shrnou to, jak se text vyvíjel.

Celou aktivitu je možné začít už tím, že žáci odhadují vývoj textu podle jeho názvu.

 

Charakteristika metody

Tato téměř „detektivní" metoda je vhodná pro práci s beletristickým i odborným textem. Rozvíjí se při ní dovednost předvídat další vývoj textu, která patří k základním čtenářským dovednostem přímo souvisejícím s učením. Žák - detektiv se prostřednictvím metody učí najít v textu znaky, na jejichž základě vyvodí, kam text může směřovat. Cílem tedy není vymyslet jakékoliv pokračování, ale snažit se předvídat pokračování textu. Pomůckou při tom je žákovi i jeho vlastní zkušenost s tématem, znalost nějaké analogické situace či jeho čtenářská zkušenost („podobné texty pokračují takto....") - vodítka v textu propojuje se svými čtenářskými i životními zkušenostmi. U beletristického textu metoda napomáhá jednoduchou a příjemnou formou si osvojit strukturu literárního díla, učí žáky přemýšlet nad samotným textem - výstavbou příběhu, jednáním postav.... Současně vede žáky, aby odhalovali autorův záměr. U odborného textu se žák při čtení s předvídáním učí orientaci v odborném textu a přichází do kontaktu s postupy vědeckého bádání (při předvídání si na základě nějakých důkazů vytvoří hypotézu, kterou pak následující vývoj textu potvrdí či vyvrátí). Při společném sdílení svých návrhů a následném porovnání s tím, jak se text skutečně vyvíjel, jsou žáci vedeni ke kladení si otázek při četbě - tato dovednost jim následně pomůže lépe zapamatovat si probírané učivo, ale hlavně vytvářet a hledat souvislosti.

Předvídání zvyšuje zájem žáka o text, nutí ho, aby si uvědomil, co se zatím dozvěděl a co lze předvídat. Své znalosti tak propojuje a vytváří z nich syntézu. Není důležité, zda se žák trefil do skutečného pokračování textu, podstatné je jeho přemýšlení nad textem.

 

 

Postup, jak zavádět metodu do výuky

1. Žákům jistě pomůže, když jim předvídání nejprve ukážete - modelujete. Přečtěte úryvek nějakého textu a nahlas přemýšlejte nad jeho pokračováním. Popište, jak si myslíte, že bude text pokračovat, a zdůvodněte, proč si to myslíte - důkazy hledejte v textu i ve vlastní zkušenosti - čtenářské i lidské. Po té přečtěte skutečné pokračovaní a obě verze porovnejte. Promluvte s žáky o významu předvídání pro jejich učení.

2. Pokračujete s nácvikem předvídání nejprve ústně. Čtěte s žáky krátké části textu a ptejte se jich, jak si myslí, že se text bude dále vyvíjet. Pomáhejte jim například otázkami typu: Proč si myslíš, že bude následovat právě toto...? Na základě čeho usuzuješ, že text bude takto pokračovat dál? Už jsi někdy podobnou situaci zažil? Proč myslíš, že autor uvedl v textu tuto informaci - může nějak souviset s tím, jak bude text pokračovat?

3. Pochopí-li žáci, o co při předvídání jde, je možné metodu použít při čtení delšího textu a poznámky zapisovat do tabulky předpovědí výše popsaným způsobem.

Praktické poznámky

Je vhodné nejprve začít beletristickým textem, jehož pointa bude žáky zajímat.

U menších dětí je možné text nastříhat a dávat jim ho postupně, či papír s textem složit tak, aby ho odkrývaly postupně, případně z nastříhaného textu sešít knížečku/sešitek a nechávat děti číst vždy jen jednu stránku.

 

Možné otázky pro zpětnou vazbu

  • Zaujal tě text, který jsme četli? Čím?
  • Vyhovovala ti četba textu po částech? Proč ano/proč ne?
  • Bylo pro tebe obtížné najít pro svá tvrzení důkazy v textu či ve vlastní zkušenosti? Pokud ano, co by ti pomohlo, aby hledání bylo snazší?
  • Překvapil tě text něčím?
  • Která z otázek tě nejvíc zaujala?
  • Překvapil tě nějaký moment diskuse nad textem? Který?
  • V čem ti může tato čtenářská metoda pomoci při četbě jiných (složitějších, náročnějších) textů?

 

 Mgr. Irena Poláková

scroll to top