Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Břekova Lhota

 

Jednou z více než tří set Lhot a Lhotek v Čechách je i ves Břekova Lhota, která je součástí obce Dublovice. Poprvé je v historických pramenech doložena k roku 1352. Tehdy však jméno této lokality znělo Břekov, výraz Lhota se jako součást názvu poprvé vyskytuje v zápisu z roku 1379.

Lhoty a Lhotky byly u nás hromadně zakládány především ve 13. a 14. století, kdy bylo potřeba do některých méně úrodných míst přilákat nové osadníky. Takto pojmenované osady byly zřizovány většinou v místech, kde se nacházely bažiny, které bylo zapotřebí nejdříve vysušit, nebo v lesích, které noví osadníci museli vypálit nebo vykácet, aby získali novou zemědělskou půdu. Za to pak byli po nějakou dobu, po určitou „lhůtu“, osvobozeni od odvádění dávek a od poddanských povinností.

Jak ale vzniklo původní pojmenování Břekov? Vzhledem k tomu, že naprostá většina místních jmen zakončených na -ov byla utvořena z osobních jmen zakladatelů nebo majitelů osad, a označovala tedy něčí majetek, vychází Antonín Profous ve svém díle Místní jména v Čechách i při výkladu jména Břekov z osobního jména Břek. Jméno Břekov by pak pojmenovávalo ‚Břekův dvůr‘. Toto vysvětlení je jistě možné. Jméno Břěk mohlo vzniknout dvěma různými způsoby, a to buď jako zkrácenina staročeského osobního jména Břětislav (podobně jako forma Pek byla zkráceninou jména Petr), nebo z obecného podstatného jména břěk, které označovalo druh stromu jeřábu.

Význam tohoto podstatného jména, které v podobě břek najdeme i v současné češtině, nás však přivádí k ještě jedné možnosti původu jména Břekov. Jména zakončená na -ov mohla v některých případech vycházeti z přídavných jmen na -ový, utvořených mimo jiné i z označení stromů. Místní jméno Bukov například původně pravděpodobně patřilo bukovému lesu. I název Břekov tedy mohl označovat místo s břekovým, tedy jeřábovým porostem. Ve spojení s později dodaným pojmenováním Lhota by tedy celé jméno znělo Břeková Lhota. Jméno by se pak řadilo k pojmenováním jako Buková, Dubová nebo Lipová Lhotě, u nichž přívlastky mají vztah k výskytu určitých stromů rostoucích v daném místě.

U našeho jména se vžila podoba Břekova Lhota, která by odkazovala spíše k osobnímu jménu Břek. To však rozhodně není žádný směrodatný důkaz ve prospěch výkladu z osobního jména, protože forma jmen se pod vlivem nejrůznějších okolností velmi často různě měnila. Přesný původ jména Břekov a na něj navazujícího novějšího pojmenování Břekova Lhota se nám dnes již bohužel sotva podaří odhalit.


Pavel Štěpán

scroll to top