Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu osady Jablonce

 

Osada Jablonce je v historických pramenech poprvé připomínána k roku 1653. Jistě nás nepřekvapí, že její jméno je odvozeno od slova jabloň. Sotva bychom dnes ale v názvu Jablonce hledali starobylou zdrobnělinu slova jabloň, která se v něm skrývá. Přípona -ce totiž ve starší češtině sloužila k tvoření zdrobnělin podstatných jmen ženského rodu. Malá ves byla tedy nejen véska (novější podoba by zněla víska), ale také vesce, ve staré češtině pak vescě.

Podobně slovo jablonce (jabloncě) označovalo malou jabloň, jablůňku. Osada vznikla až poměrně pozdě, je však pravděpodobné, že název vznikl přenesením z původního pomístního jména V Jabloncích (tedy „v jablůňkách“), které mohlo být mnohem starší. Tím bychom výklad o jménu Jablonce mohli skončit. Nemůžeme se ale nezmínit ještě o jedné pozoruhodné souvislosti.

Vysoký počet obcí v Čechách i na Moravě, jejichž jméno je odvozeno od slova jabloň, je velmi nápadný, dokonce překvapující. Cílené pěstování jabloní jako užitkových ovocných stromů totiž u nás začalo až v relativně nedávné době. Původ mnoha těchto vsí však sahá hlouběji do středověku. Není proto divu, že záhada častého výskytu jmen jako Jablonec, Jablonná nebo Jablonné v Čechách i v některých dalších zemích přitahovala pozornost mnoha badatelů. Někteří z nich upozorňovali na skutečnost, že většina Jablonců a Jablonných leží v místech, která byla dříve pro svou strategickou polohu velmi významná. Řada Jablonců a Jablonných se totiž nacházela v blízkosti zemských hranic, u starých obchodních stezek, u průsmyků, u přechodů řek nebo u vstupů do rozsáhlých hvozdů.

Ve středních Čechách můžeme najít dvě obce s názvem Jablonná. Jedna z nich se nachází na Neveklovsku, poblíž dnešní Slapské přehrady, druhá jihovýchodně od Příbrami. Tato druhá Jablonná je však novějšího původu – první písemná zpráva o ní pochází až z roku 1603. Novější je i naše osada Jablonce, součást obce Nečín. Z oblasti na jih od Prahy však máme zprávy o ještě jedné Jablonné. Z historických pramenů se totiž dozvídáme, že dnešní obec Jíloviště nedaleko Zbraslavi se ve 14. století nazývala rovněž Jablonná.

Historický geograf Ivan Vávra upozornil v šedesátých letech na to, že některé obce, jejichž jména jsou odvozena od slova jabloň, se nacházejí poblíž významných keltských hradišť. Někdejší Jablonná, která se dnes nazývá Jíloviště, leží totiž nedaleko rozsáhlého keltského oppida Závist u Zbraslavi a z Jablonné na Neveklovsku zase není daleko ke keltskému hradišti Hrazany. Vávra vyslovil hypotézu, že jména jako Jablonná a Jablonec byla ve středověku dávána místům, kde se nacházely staré jabloňové porosty, které byly zakládány uměle, a to v době velmi dávné, zřejmě již na samém počátku našeho letopočtu. Snad tyto porosty zakládali právě Keltové, u kterých některé stromy měly různé symbolické významy. Bezpečně víme jen to, že Keltové jabloně znali. Pokud je cíleně pěstovali, nebylo tomu tak tehdy ještě pro ovoce, ale patrně právě z nějakých symbolických důvodů.

Je pravděpodobné, že jabloňové porosty v dávných dobách sloužily jako orientační body na některých významných místech. Je zajímavé, že někdejší Jablonná zvaná dnes Jíloviště se nachází na staré zemské stezce u vstupu do rozsáhlých brdských hvozdů a Jablonná blízko Neveklova leží v místech, kudy zřejmě procházela stezka, která nedaleko odtud přetínala řeku Vltavu. Jablonce a Jablonné, zvláště ty, které jsou doloženy již od raného středověku, však pro nás i nadále zůstávají záhadou.

Pavel Štěpán

scroll to top